吕氏春秋恃君原文及翻译(带拼音版)

发布时间:2020-07-18 18:18:16 编辑:文言文之家

吕氏春秋恃君原文带拼音版

 【 shìjūn 】
  yuē : fánrénzhīxìng , zhǎoshǒuwèi , hànhánshǔ , jīncónghài , yǒnggǎnquèměngjìnhàn 。 ránqiěyóucáiwàn , zhìqínshòu , jiǎochóng , hánshǔzào湿shīnénghài , wéixiānyǒubèi , érqún ! qúnzhī , xiāngzhī 。 zhīchūqún , jūndào 。 jūndàochūqún , érrénbèiwán 。 tàichángjūn , mínshēngqúnchù , zhīzhī , qīnxiōngnánzhībié , shàngxiàzhǎngyòuzhīdào , jìn退tuìràngzhī , dàigōngshìchùzhī便biàn , xièzhōuchēchéngguōxiǎnzhībèi 。 jūnzhīhuàn 。 jūnchénzhī , míng 。 shàngshìlái , tiānxiàwángguóduō , érjūndàofèizhě , tiānxiàzhī 。 fèifēijūn , érxíngjūndàozhě 。 jūndào ? érzhāng 。 fēibīnzhīdōng , huìzhīxiāng , jiě 、 líng 、  、 鹿 、 yáoshān 、 yángdǎo 、 rénzhī , duōjūn ; yáng 、 hànzhīnán , bǎiyuèzhī , kǎizhū 、 fēng 、 zhī , lóu 、 yáng 、 huāndōuzhīguó , duōjūn ;  、 qiāng 、 táng 、 shuǐzhī西 , rén 、 rén 、 piānzuózhīchuān , zhōurén 、 sònglóng 、 rénzhīxiāng , duōjūn ; yànménzhīběi , yīngsǔn 、 suǒzhì 、 kuīzhīguó, tāotiè 、 qióngzhī , shūzhīsuǒ , dāněrzhī , duōjūn 。 fāngzhījūnzhě 。 mín鹿qínshòu , shǎozhě使shǐcháng , zhǎngzhěwèizhuàng , yǒuzhěxián , bàoàozhězūn , xiāngcán , shíxiū , jìnlèi 。 shèngrénshēnjiànhuàn , wéitiānxiàcháng , zhìtiān ; wèiguócháng , zhìjūn 。 zhìjūnfēiājūn , zhìtiānfēiātiān , zhìguānzhǎngfēiāguānzhǎng 。 shuāishìluàn , ránhòutiāntiānxià , guójūnguó , guānzhǎngguān 。 guósuǒxīngfèi , luànnánzhīsuǒshízuò 。 zhōngchénliánshì , nèizhījiànjūnzhīguò , wàizhīrénchénzhī 。 ràngshāzhàoxiāngzi , mièméi , xíngbiànróng , wèirénérwǎngzhīsuǒ 。 yuē : “ zhuàngmàozhě , yīnlèizhīshèn ?” yòutūntànbiànyīn 。 yǒuwèizhīyuē : “ zhīsuǒdàoshènnánérgōng 。 wèiziyǒuzhìrán , wèizizhìrán 。 zizhīcáiérsuǒshìxiāngzi , xiāngzijìnzi 。 dejìnérxíngsuǒ , shènérgōngchéng 。” ràngxiàoéryīngzhīyuē :“ shìxiānzhībàohòuzhī , wèijūnzéixīnjūn , luànjūnchénzhīzhě , shīsuǒwéiwéizhī 。 fánsuǒwéiwèizhě , suǒmíngjūnchénzhī , fēicóng 。” zhùshūshìáogōng , wéizhī , érhǎishàng 。 xiàshílíngqiàn , dōngshíxiàng 。 áogōngyǒunàn , zhùshūyǒuérwǎngzhī 。 yǒuyuē :“‘ wéizhī ’ jīnyòuwǎngzhī , shìzhīzhībié 。” zhùshūyuē :“ rán 。 wéizhī , jīnérwǎng , shìguǒzhī 。 jiāngzhī , chǒuhòushìrénzhǔzhīzhīchénzhě , suǒjūnrénzhězhīxíng , érrénzhǔzhījié 。 xíngjié , zhōngchénxìngdechá 。 zhōngchénchájūndào 。”

吕氏春秋恃君翻译

 就人的本能来说,爪平不足以保卫自己,肌肤不足以抵御寒暑。筋骨不足以使人趋利避害,勇敢不足以使人击退凶猛制止强悍之物。然而人还是能够主宰万物,制服毒虫猛兽,使寒暑燥湿不能为害,这不正是人们事先有准备,并且能聚集吗?人们可以聚集,是因为彼此都能使对方得利。人们在群聚中能够相互得利,君主的原则就确立了。所以,君主的原则确立了,那利益就会从群聚中产生出来了,而人事方面的准备就可以齐全了。

 从前,远古时期没有君主,那时的人民过着群居的生括,只知道母亲而不知道父亲,没有父母兄弟夫妻男女的区别,没有上下长幼的准则,没有进退揖让的礼节,没有衣服鞋子衣带房屋积蓄这些方便人的东西,不具备器械车船城郭险隘这些东西。这就是没有君主的祸患。所以君臣之问的原则,不可不明察啊。

 从上古敢来,。天下灭亡的国家很多了,可是君主的原则却不废掉,因为这是对天下有利的。所以要废掉那些不按君主原则行事的人,拥立那些按君主原则行事的人。君主的原则是什么?就是把为人民谋利而自己不谋私利作为准则。

 非滨以东,夷人居住的秽国,大解、陵鱼,其、鹿野、摇山、扬岛、大人等部族居住的地方,大都没有君主;扬州,汉水以南,百越人住的地方,敝凯诸,夫风、余靡等部族那里,缚娄、阳禺、驩兜等国家,大都没有君主,氐族、羌族,呼唐、离水以西,僰人、野人、篇笮川那里,舟人、送龙、突人等部族居住的地方,大都没有君主,雁门以北,鹰隼、所鸷、须窥等国家,饕餮、穷奇等部族那里,叔逆族那里,儋耳族居住的地方,大都没有君主。这是四方没有君主的地方。那里的人民象麇鹿禽兽一样,年轻人役使老年人,老年人畏惧牡年人,有力气的人就被认为贤德,残暴骄横的人就受到尊重,人们日夜互相残害,没有停息的时候,以此来灭绝自己的同类,圣人清楚地看到这样做的危害,所以为天下做长远的考虑,没有比设立天子更好的了,为一国做长远的考虑,没有比设立国君更好的了。设立国君不是为了让国君谋私利,设立天子不是为了让天子谋私利,设立官长不是为了让官长谋私利。等到道德衰微世道混乱的时代,然后天子才凭借天下谋私利,国君才凭惜国家谋私制,官长才凭借官职谋私利。这就是国家一个接一个兴起、一个接一个灭掉的原因,这就是混乱灾难所以时时发生的原因。所以忠臣和廉正之士,对内就要敢于劝谏自己国君的过错,对外就要敢于为维护臣子的道义而献身。

 豫让想刺杀赵襄子,就剃掉胡须眉毛,自己动手毁坏了面容,装扮成乞丐去他妻子那里乞讨。他的妻子说:“这个人相貌没有象我丈夫的地方,他的声音怎么这样象我的丈夫呀?”他又吞炭改变了自己的声音。他的朋友对他说;“您所选取的道路很艰难而且没有什么功效。要说您有决心那是对的,要说您聪明那就不对了。凭着您的才干去请求侍奉襄子,襄子必定亲近您。您受到亲近然后再做您想做的事,这样就会很容易而且必定能成功。”豫让笑着回答他说:“你说的这种做法是为了先知遇自己的人而去报复后知遇自己的人,是为了过去的主人而去杀害新的主人,使君臣之间的准则大乱的事没有比这更大的了,这就失去我所以要行刺的目的了。我要行刺的目的,是为了让君臣之间的道义彰明,并不是要抛弃君臣之义选取容易的道路。”

 柱厉叔侍奉莒敖公,自己认为不被知遇,因而离开敖公到海边居住。夏天吃菱角芡实,冬天吃橡树籽。莒敖公遇难,柱厉叔辞别他的朋友要为敖公击死。他的朋友说:“您自己认为不被知遇所以离开他,如争又要为他去死,这样看来,被知遇与不被知遇就没有什么区别了,”柱厉叔说;“不是这样。我自己认为不被知遇,所既离开了他,如今他死了我却不为他去死,这就表明他果真了解我是不忠不义之臣了。我将为他而死,以便使后世当君主却不了解自己臣子的人感到惭愧,用以激励君主的品行,磨砺君主的节操。君主的品行得到激励,节操受到磨砺,忠臣就有可能被了解,忠臣被了解,那么为君之道就牢固了。”

 以上就是吕氏春秋恃君原文及翻译、吕氏春秋恃君原文带拼音版的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·览·恃君览文言文和译文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-12 17:08:05

相关阅读

 • 吕氏春秋顺民原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋顺民原文带拼音版 【 顺shùn民mín 】 二èr曰yuē : 先xiān王wáng先xiān顺shùn民mín心xīn , 故gù功gōng名míng成chéng 。 夫fū以yǐ德dé...

 • 《吕氏春秋》阅读练习阅读答案

  (一) 阅读下文,完成12—15题 (12分) 魏文侯燕①饮,皆令诸大夫论己。或言君仁,或言君义,或言君之智也。至于任座,任座曰:君不肖君也。得中山不以封君之弟,而以封君之子,是以...

 • 吕氏春秋应同原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋应同原文带拼音版 【 应 yīng 同 tng 】 二 r 曰 yuē : 凡 fn 帝 d 王 wng 者 zhě 之 zhī 将 jiāng 兴 xīng 也 yě , 天 tiān 必 b 先 xiān 见 jin 祥 xing 乎 hū 下 xi 民 mn 。 黄 hung 帝 d ......

 • 吕氏春秋任地原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋任地原文带拼音版 【 任 rn 地 d 】 四 s 曰 yuē : 后 hu 稷 j 曰 yuē : 子 zǐ 能 nng 以 yǐ 窐 wā 为 wi 突 tū 乎 hū ? 子 zǐ 能 nng 藏 cng 其 q 恶 而 r 揖 yī 之 zhī 以 yǐ 阴 yīn 乎 hū ? 子......

 • 吕氏春秋怀宠原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋怀宠原文带拼音版 【 怀huái宠chǒng 】 五wǔ曰yuē : 凡fán君jūn子zǐ之zhī说shuō也yě , 非fēi苟gǒu辨biàn也yě ; 士shì之zhī议yì也yě...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号