战国策·谓公叔曰公欲得武遂于秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 21:19:49

  文言文之家为您整理战国策·谓公叔曰公欲得武遂于秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·谓公叔曰公欲得武遂于秦注音版

  《 wèigōngshūyuēgōngdesuìqín 》
   wèigōngshūyuē :“ gōngdesuìqín , érhuànchǔzhīnéngyángwài 。 gōnglìngrénkǒngchǔwáng , érlìngrénwéigōngqiúsuìqín 。 wèichǔwángyuē :“ zhòng使shǐwéihánqiúsuìqín 。 qínwángtīng , shìlìngdexíngwànshèngzhīzhǔ 。 hándesuìhènqín , qínhuànérchǔ 。 hán , chǔzhīxiànér 。 qíntīng , shìqín 、 hánzhīyuànshēn , érjiāochǔ 。”

战国策·谓公叔曰公欲得武遂于秦拼音版

  《 wèi gōng shū yuē gōng yù de wǔ suì yú qín 》
   wèi gōng shū yuē :“ gōng yù de wǔ suì yú qín , ér bù huàn chǔ zhī néng yáng hé wài yě 。 gōng bù rú lìng rén kǒng chǔ wáng , ér lìng rén wéi gōng qiú wǔ suì yú qín 。 wèi chǔ wáng yuē :“ fā zhòng shǐ wéi hán qiú wǔ suì yǔ qín 。 qín wáng tīng , shì lìng de xíng yú wàn shèng zhī zhǔ yě 。 hán de wǔ suì yǐ hèn qín , wú qín huàn ér dé chǔ 。 hán , chǔ zhī xiàn ér yǐ 。 qín bù tīng , shì qín 、 hán zhī yuàn shēn , ér jiāo chǔ yě 。”

  为您推荐:战国策·韩二·谓公叔曰公欲得武遂于秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签