战国策·建信君轻韩熙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 22:04:31

  文言文之家为您整理战国策·建信君轻韩熙拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·建信君轻韩熙注音版

  《 jiànxìnjūnqīnghán 》
   jiànxìnjūnqīnghán , zhàoáowéiwèijiànxìnhóuyuē :“ guóxíngyǒuzhīércún , zhīérwángzhě , wèi 。 ércóngzhě , hán 。 jīnjūnzhīqīnghánzhě , jiāoshànchǔ 、 wèi 。 qínjiànjūnzhījiāofǎnshànchǔ 、 wèi , shōuhánzhòng 。 cónghánqīng , hénghánzhòng , cóngqīng 。 qínchūbīngsānchuān , nánwéiyān , cài 、 shàozhīdàotōng 。 wèi , jiùzhàohuǎn 。 qínbīnghándān , zhàowáng 。 jūnshōuhán , mén 。

战国策·建信君轻韩熙拼音版

  《 jiàn xìn jūn qīng hán xī 》
   jiàn xìn jūn qīng hán xī , zhào áo wéi wèi jiàn xìn hóu yuē :“ guó xíng yǒu zhī ér cún , wú zhī ér wáng zhě , wèi yě 。 bù kě wú ér cóng zhě , hán yě 。 jīn jūn zhī qīng hán xī zhě , jiāo shàn chǔ 、 wèi yě 。 qín jiàn jūn zhī jiāo fǎn shàn yú chǔ 、 wèi yě , qí shōu hán bì zhòng yǐ 。 cóng zé hán qīng , héng zé hán zhòng , zé wú cóng qīng yǐ 。 qín chū bīng yú sān chuān , zé nán wéi yān , cài 、 shào zhī dào bù tōng yǐ 。 wèi jí , qí jiù zhào bì huǎn yǐ 。 qín jǔ bīng pò hán dān , zhào bì wáng yǐ 。 gù jūn shōu hán , kě yǐ wú mén 。

  为您推荐:战国策·韩三·建信君轻韩熙文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签