聊斋志异·小猎犬拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 20:45:30

  文言文之家为您整理聊斋志异·小猎犬拼音版、聊斋志异·小猎犬注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·小猎犬注音版

  《 xiǎolièquǎn 》
   shānyòuwèizhōngtángwéizhūshēngshí , yànrǒngrǎo , zhāisēngyuàn 。 shìzhōngféichóng 、 wén 、 zǎoshènduō , jìngchéngqǐn 。 shíhòu , yǎnzàichuáng 。 xiǎoshì , shǒuchāzhìwěi , shēngāoliǎngcùn ;  ; shàngqīnggōu , yǒuyīngyíng ; wàiér , pánxuánshìzhōng , xíngqiěshǐ 。 gōngfāngníngzhù , yòurén , zhuāngqián , yāoshùxiǎogōngshǐ , qiānlièquǎn 。 yòuéqǐng , zhězhě , fēnfēnláishùbǎibèi , yīngshùbǎi , quǎnshùbǎitóu 。 yǒuwényíngfēi , zòngyīngténg , jìnshāzhī 。 lièquǎndēngchuángyuán , sōushìshīzǎo , fánxiàzhīsuǒcáng , xiùzhīchūzhě 。 qǐngzhījiān , juéshādàijìn 。 gōngwěishuìzhī 。 yīngquǎncuànshēn 。 érhuángrén , zhepíngtiānguàn , wángzhě , dēngbié , wěimièjiān 。 cóngjiēxià , xiànfēixiànzǒu , fēnyíng , zhīzuò 。  , wángzhědēngxiǎoniǎn , wèishìcānghuáng , mìngān ; wànzǎnbēn , fēnshū , yānfēiténg , sànjìn 。
   gōngzài , hàichàzhīsuǒyóu 。 nièwàikuī , miǎoxiǎng 。 fǎnshēnzhōushì , dōusuǒjiàn ; wéizhuānshàngquǎn 。 gōngzhuōzhī , qiěxùn 。 zhìyànxiázhōng , fǎnzhānwán 。 máoróng , xiàngshàngyǒuxiǎohuán 。 fàn , xiùzhé 。 yuèdēngchuáng , xúnfèng , nièshāshī 。 xuánlái 。 宿 , gōngwǎng ; shìzhī , pán 。 gōng , dēngchuáng , chóngzhédàn , wényínggǎnluòzhě 。 gōngàizhīshèngǒng 。  , zhòuqǐn , quǎnqiánshēnxìn 。 gōngxǐngzhuǎn , yāo 。 gōngjuéyǒu , shìquǎn , shìzhī , biǎnér , zhǐjiǎnchéngzhěrán 。 ránshìchóngjiàolèi 。

聊斋志异·小猎犬拼音版

  《 xiǎo liè quǎn 》
   shān yòu wèi zhōng táng wéi zhū shēng shí , yàn rǒng rǎo , xǐ zhāi sēng yuàn 。 kǔ shì zhōng féi chóng 、 wén 、 zǎo shèn duō , jìng yè bù chéng qǐn 。 shí hòu , yǎn xī zài chuáng 。 hū yī xiǎo wǔ shì , shǒu chā zhì wěi , shēn gāo liǎng cùn xǔ ; qí mǎ dà rú là ; bì shàng qīng gōu , yǒu yīng rú yíng ; zì wài ér rù , pán xuán shì zhōng , xíng qiě shǐ 。 gōng fāng níng zhù , hū yòu yī rén rù , zhuāng yì rú qián , yāo shù xiǎo gōng shǐ , qiān liè quǎn rú jù yǐ 。 yòu é qǐng , bù zhě qí zhě , fēn fēn lái yǐ shù bǎi bèi , yīng yì shù bǎi bì , quǎn yì shù bǎi tóu 。 yǒu wén yíng fēi qǐ , zòng yīng téng jī , jìn pū shā zhī 。 liè quǎn dēng chuáng yuán bì , sōu shì shī zǎo , fán xià xì zhī suǒ fú cáng , xiù zhī wú bù chū zhě 。 qǐng kè zhī jiān , jué shā dài jìn 。 gōng wěi shuì nì zhī 。 yīng jí quǎn cuàn yú qí shēn 。 jì ér yī huáng yī rén , zhe píng tiān guàn , rú wáng zhě , dēng bié tà , xì sì wěi miè jiān 。 cóng qí jiē xià , xiàn fēi xiàn zǒu , fēn jí yíng cè , yì bù zhī zuò hé yǔ 。 wú hé , wáng zhě dēng xiǎo niǎn , wèi shì cāng huáng , gè mìng ān mǎ ; wàn tí zǎn bēn , fēn rú sǎ shū , yān fēi wù téng , sī xū sàn jìn 。
   gōng lì lì zài mù , hài chà bù zhī suǒ yóu 。 niè lǚ wài kuī , miǎo wú jì xiǎng 。 fǎn shēn zhōu shì , dōu wú suǒ jiàn ; wéi bì zhuān shàng yí yī xì quǎn 。 gōng jí zhuō zhī , qiě xùn 。 zhì yàn xiá zhōng , fǎn fù zhān wán 。 máo jí xì róng , xiàng shàng yǒu xiǎo huán 。 sì yǐ fàn kē , yī xiù zhé qì qù 。 yuè dēng chuáng tà , xún yī fèng , niè shā jǐ shī 。 xuán fù lái fú wò 。 yú sù , gōng yí qí yǐ wǎng ; shì zhī , zé pán fú rú gù 。 gōng wò , zé dēng chuáng zé , yù chóng zhé dàn bì , wén yíng wú gǎn luò zhě 。 gōng ài zhī shèn yú gǒng bì 。 yī rì , zhòu qǐn , quǎn qián fú shēn xìn 。 gōng xǐng zhuǎn cè , yā yú yāo dǐ 。 gōng jué yǒu wù , gù yí shì quǎn , jí qǐ shì zhī , yǐ biǎn ér sǐ , rú zhǐ jiǎn chéng zhě rán 。 rán zì shì bì chóng wú jiào lèi yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异小猎犬文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签