世说新语识鉴拼音版 世说新语识鉴第七注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-07-21 12:52:56

世说新语识鉴第七注音版

 《 shìshuōxīn · shíjiàn 》
  cáogōngshǎoshíjiànqiáoxuán , xuánwèiyuē :“ tiānxiàfāngluàn , qúnxióngzhēng , érzhī , fēijūn ? ránjūnshíluànshìzhīyīngxióng , zhìshìzhījiānzéi 。 hènlǎo , jiànjūnguì , dāngsūnxiānglèi 。”
  cáogōngwènpéiqiányuē :“ qīngliúbèigòngzàijīngzhōu , qīngbèicái ? qiányuē :“ 使shǐzhōngguó , néngluànrén , néngwéizhì 。 ruòchéngbiānshǒuxiǎn , wéifāngzhīzhǔ 。”
  yàn 、 dèngyáng 、 xiàhóuxuánbìngqiújiāo , érzhōng 。 zhūrénnǎiyīnxúncànshuōzhī , wèiyuē :“ xiàhóutàichūshízhījiéshì , xīnzi , érqīng怀huái , jiāohǎochéng , zhì 。 èrxiánruò , guózhīxiū , lìnxiàngsuǒxiàlián 。” yuē :“ xiàhóutàichū , zhìxīnláo , néng , chéngsuǒwèikǒuguózhīrén 。 yàn 、 dèngyángyǒuwéiérzào , érguǎyào , wàihǎoérnèiguānyuè , guìtóngè , duōyánérqián 。 duōyánduōxìn , qiánqīn 。 guānzhī : sānxiánzhě , jiēbàizhīréněr ! yuǎnzhīyóukǒnghuò , kuàngqīnzhī ?” hòujiēyán 。
  jìnjiǎngxuānchǎng , yǎnxiūwén , qīnlínxìng , zhàoqúnchén 。 shāngōngwèiěr , yīnzhūshàngshūyánsūn 、 yòngbīngběn 。 suìjiūlùn , zuòjiē 。 jiēyuē :“ shānshàonǎitiānxiàmíngyán 。” hòuzhūwángjiāotài , qīnggòuhuònán , shìkòudàochùchù , jùnguóduōbèi , néngzhì , suìjiànchìshèng , jiēgōngyán 。 shírénwèishāntāoxuésūn 、  , érànzhīhuì 。 wángtànyún :“ gōngàndào 。”
  wángwéipíngběijiāngjūn , yǒugōngshì , 使shǐxíngrénlùnde 。 shízàijīngshī , mìngjiàjiànshèyáng 、 shàngshūshāntāo 。 shízǒngjiǎo , 姿cáixiù , zhìkuài , shìjiāyǒu , tāoshènzhī 。 退tuì , kànzhīchuò , nǎitànyuē :“ shēngérdāngwáng ?” yángyuē :“ luàntiānxiàzhě , zi !”
  pānyángzhòngjiànwángdūnxiǎoshí , wèiyuē :“ jūnfēng , dàncháishēngwèizhèněr 。 néngshírén , dāngwéirénsuǒshí 。
  shízhīshū , 使shǐrénhànshū 。 wénquànliùguóhòu , yìnjiāngshòuzhī , jīngyuē :“ dāngshī , yúndesuìyǒutiānxià ?” zhìliúhóujiàn , nǎiyuē :“ làiyǒuěr !”
  wèijièniánsuì , shénjīnài 。 tàibǎoyuē :“ éryǒu , lǎo , jiàněr !”
  liúyuèshíyún :“ huáyànxiàshínéng , qiángguǒyǒu 。”
  zhāngyīngwángdōngcáoyuàn , zàiluòjiànqiūfēng , yīnzhōngcàigēng 、 kuài , yuē :“ rénshēngguìdeshìěr , nénghuànshùqiānyàomíngjué !” suìmìngjià便biànguī 。 éérwángbài , shírénjiēwèiwéijiàn 。
  zhūdàomíngchūguòjiāngzuǒ , míngdàomíng , míngwáng 、 zhīxià 。 xiānwéilínlìng , chéngxiàngwèiyuē :“ míngdāngwéihēitóugōng 。”
  wángpíngzizhīméizi , yuē :“ zhìliàng , zhōngdāngjiān 。”
  wángjiāngjūnshǐxià , yánglǎngjiàncóng , suìwéiwángzhì , chéng “ zhōngmíngyúnchē ” jìngqiányuē :“ tīngxiàguānyīn , jìnérjié 。” wángxiānshǒuyuē :“ shì , dāngxiāngyòngwéijīngzhōu 。” érwàngzhī , wéinánjùn 。 wángbàihòu , míngshōulǎng , shāzhī 。 xúnbēng , miǎn 。 hòujiānsāngōng , shǔshùshírénwéiguānshǔ 。 zhūréndāngshíbìngmíng , hòujiēbèizhī , shíchēngzhīrén 。
  zhōuréndōngzhìjiǔsānyuē :“ běnwèijiāngtuōsuǒ 。 ěrjiāyǒuxiàng , ěrděngbìngluólièqián , yōu ?” zhōusōng , chángguìéryuē :“ āyán 。 rénwèirénzhìércáiduǎn , míngzhòngérshíàn , hǎochéngrénzhī , fēiquánzhīdào 。 sōngxìnglángkàng , róngshì 。 wéiā , dāngzàiāxiàěr !”
  wángjiāngjūnwáng , wángyīngtóushì , shìwéijiāngzhōu 。 wánghántóuwángshū , shūwéijīngzhōu 。 hányīngyuē :“ jiāngjūnpíngjiāngzhōuyún ? érguīzhī 。” yīngyuē :“ nǎisuǒwǎng 。 jiāngzhōudāngrénqiángshèngshí , néngkàngtóng , fēichángrénsuǒxíng 。 shuāiwēi , xīngmǐn 。 jīngzhōushǒuwén , néngzuòbiǎohángshì ?” háncóng , suìgòngtóushū 。 shūguǒshěnhánjiāng 。 bīnwényīngdānglái , chuándàizhī , jìngdelái , shēnwéihèn 。
  chāngmèngjiāzuòtàiwèizhōucóngshì , zhīmíng 。 chǔtàiyǒuzhīrénjiàn , zhānghuán , guòchāng , wènyuē :“ wénmèngcóngshìjiā , jīnzài ?” yún :“ qīngqiúzhī 。” chǔmiǎnlàiliángjiǔ , zhǐjiāyuē :“ jūnxiǎo , shì ?” xiàoyuē :“ rán !” shítànchǔzhīzhì , yòuxīnjiāzhījiànshǎng 。
  dàiāndàoniánshísuì , zàiguānhuà 。 wángzhǎngshǐjiànzhīyuē :“ tóngfēinénghuà , zhōngdāngzhìmíng 。 hènlǎo , jiànshèngshíěr !”
  wángzhòng 、 xièrén 、 liúzhēnchángzhìdānyángsuǒshěngyīnyángzhōu , shūyǒuquèránzhīzhì 。 fǎn , wáng 、 xièxiāngwèiyuē :“ yuānyuán , dāngcāngshēng ?” shēnwéiyōutàn 。 liúyuē :“ qīngzhūrénzhēnyōuyuānyuán ?”
  xiǎolínzhōng , biǎoziyuánwéidài 。 cháotíngcóngmìng , wèizhīsuǒqiǎn , nǎigòngyònghuánwēn 。 liúyǐnyuē :“ 使shǐ , néngdìng西chǔ , ránkǒngzhì 。”
  huángōngjiāngshǔ , zàishìzhūxiánxiánshìzàishǔjiǔ , chéngjièlèi , qiěxíngshàngliú , sānxiáwèi 。 wéiliúyǐnyún :“ néngshǔ 。 guān ,  , wéi 。”
  xiègōngzàidōngshānchù , jiǎnwényuē :“ ānshíchū 。 réntóng , deréntóngyōu 。”
  chāoxièxuánshàn 。 jiānjiāngwènjìndǐng , lángshìliáng 、  , yòushìhuáiyīn 。 shícháoqiǎnxuánběitǎo , rénjiānyǒutóngzhīlùn 。 wéichāoyuē :“ shìshì 。 chánggòngzàihuánxuān , jiàn使shǐcáijiējìn , suīzhījiān , derèn 。 tuīzhī , róngnéngxūn 。” yuángōng , shírénxiántànchāozhīxiānjué , yòuzhòngàizēngshàn 。
  hánkāngxièxuánshēnhǎo 。 xuánběizhēnghòu , xiàngzhèn 。 kāngyuē :“ rénhǎomíng , néngzhàn 。” xuánwénzhīshèn忿fèn , chángzhòngzhōngyuē :“ zhàngqiānbīng,  , shìjūnqīn , deyúnwéimíng 。”
  chǔshēngshǎoshí , xiègōngshènzhīzhī , héngyún :“ chǔshēngruòjiāzhě , xiàngshì 。”
  chāoyuànzhōuxuán , yuànjiànèrbìngzǒng 。 chāoguānzhīliángjiǔ , wèiyuànyuē :“ xiǎozhěcáimíngjiēshèng , ránbǎoqīngjiā , zhōngdāngzàixiōng 。” liàngxiōng 。
  wánggōngsuízàikuài , wángdōuláibài 。 gōngzànwǎngxiàkànzhī , èrrénshàn , suìshífānghuán 。 wèngōng :“ duō ?” duìyuē :“ ā , chánliándeguī 。” yīnzhīyuē :“ kǒngāfēiěrzhīyǒu 。” zhōngguāiàihào , guǒyán 。
  chēyìnzuònánpíngjùngōngcáo , tàishǒuwángzhīzhīnán , zhìjùnfēngyīn 。 shìshíyìnshísuì , zhīměichū , chángzhōngjiànéryān 。 wèiyìnyuē :“ érdāngzhìgāomíng 。” hòuyóu , héngmìngzhī 。 yìncháng , yòuwéihuánxuānsuǒzhī 。 qīngtōngduōshìzhīshì , guānzhìxuǎncáoshàngshū 。
  wángchén , 西zhènwèidìng , cháoguìrénrényǒuwàng 。 shíyīnzhòngkānzàiménxià , suīyào , míngqīngxiǎo , rénqíngwèifāngyuèxiāng 。 jìnxiàoqīnjìnxīn , suìyīnwéijīngzhōu 。 shìdìng , zhàowèichū 。 wángxúnwènyīnyuē :“ shǎn西wèiyǒuchǔfèn ?” yīnyuē :“ yǒurén 。” wángwèngōngqīng , xiányún “ fēi ”。 wángcáiyìngzài , wèn :“ fēi ?” yīnyuē :“ fēi 。” zhàochūyòngyīn 。 wángsuǒqīnyuē :“ yǒuhuángménlángérshòurèn ? zhòngkānnǎishìguózhīwángzhēng 。”

世说新语识鉴拼音版

 《 shì shuō xīn yǔ · shí jiàn 》
  cáo gōng shǎo shí jiàn qiáo xuán , xuán wèi yuē :“ tiān xià fāng luàn , qún xióng hǔ zhēng , bō ér lǐ zhī , fēi jūn hū ? rán jūn shí luàn shì zhī yīng xióng , zhì shì zhī jiān zéi 。 hèn wú lǎo yǐ , bù jiàn jūn fù guì , dāng yǐ zǐ sūn xiāng lèi 。”
  cáo gōng wèn péi qián yuē :“ qīng xī yǔ liú bèi gòng zài jīng zhōu , qīng yǐ bèi cái rú hé ? qián yuē :“ shǐ jū zhōng guó , néng luàn rén , bù néng wéi zhì 。 ruò chéng biān shǒu xiǎn , zú wéi yī fāng zhī zhǔ 。”
  hé yàn 、 dèng yáng 、 xià hóu xuán bìng qiú fù gǔ jiāo , ér gǔ zhōng bù xǔ 。 zhū rén nǎi yīn xún càn shuō hé zhī , wèi gǔ yuē :“ xià hóu tài chū yī shí zhī jié shì , xū xīn yú zi , ér qīng yì huái bù kě , jiāo hé zé hǎo chéng , bù hé zé zhì xì 。 èr xián ruò mù , zé guó zhī xiū , cǐ lìn xiàng rú suǒ yǐ xià lián pō yě 。” fù yuē :“ xià hóu tài chū , zhì dà xīn láo , néng hé xū yù , chéng suǒ wèi lì kǒu fù guó zhī rén 。 hé yàn 、 dèng yáng yǒu wéi ér zào , bó ér guǎ yào , wài hǎo lì ér nèi wú guān yuè , guì tóng è yì , duō yán ér dù qián 。 duō yán duō xìn , dù qián wú qīn 。 yǐ wú guān zhī : cǐ sān xián zhě , jiē bài dé zhī rén ěr ! yuǎn zhī yóu kǒng lí huò , kuàng kě qīn zhī yé ?” hòu jiē rú qí yán 。
  jìn wǔ dì jiǎng wǔ yú xuān wǔ chǎng , dì yù yǎn wǔ xiū wén , qīn zì lín xìng , xī zhào qún chén 。 shān gōng wèi bù yí ěr , yīn yǔ zhū shàng shū yán sūn 、 wú yòng bīng běn yì 。 suì jiū lùn , jǔ zuò wú bù zī jiē 。 jiē yuē :“ shān shào fù nǎi tiān xià míng yán 。” hòu zhū wáng jiāo tài , qīng gòu huò nán , yú shì kòu dào chù chù yǐ hé , jùn guó duō yǐ wú bèi , bù néng zhì fú , suì jiàn chì shèng , jiē rú gōng yán 。 shí rén yǐ wèi shān tāo bù xué sūn 、 wú , ér àn yǔ zhī lǐ huì 。 wáng yí fǔ yì tàn yún :“ gōng àn yǔ dào hé 。”
  wáng yí fǔ fù yì wéi píng běi jiāng jūn , yǒu gōng shì , shǐ xíng rén lùn bù de 。 shí yí fǔ zài jīng shī , mìng jià jiàn pú shè yáng hù 、 shàng shū shān tāo 。 yí fǔ shí zǒng jiǎo , zī cái xiù yì , xù zhì jì kuài , shì jiā yǒu lǐ , tāo shèn qí zhī 。 jì tuì , kàn zhī bù chuò , nǎi tàn yuē :“ shēng ér bù dāng rú wáng yí fǔ yé ?” yáng hù yuē :“ luàn tiān xià zhě , bì cǐ zi yě !”
  pān yáng zhòng jiàn wáng dūn xiǎo shí , wèi yuē :“ jūn fēng mù yǐ lù , dàn chái shēng wèi zhèn ěr 。 bì néng shí rén , yì dāng wéi rén suǒ shí 。
  shí lè bù zhī shū , shǐ rén dú hàn shū 。 wén lì yì jī quàn lì liù guó hòu , kè yìn jiāng shòu zhī , dà jīng yuē :“ cǐ fǎ dāng shī , yún hé de suì yǒu tiān xià ?” zhì liú hóu jiàn , nǎi yuē :“ lài yǒu cǐ ěr !”
  wèi jiè nián wǔ suì , shén jīn kě ài 。 zǔ tài bǎo yuē :“ cǐ ér yǒu yì , gù wú lǎo , bù jiàn qí dà ěr !”
  liú yuè shí yún :“ huá yàn xià shí néng bù zú , qiáng guǒ yǒu yú 。”
  zhāng jì yīng pì qí wáng dōng cáo yuàn , zài luò jiàn qiū fēng qǐ , yīn sī wú zhōng gū cài gēng 、 lú yú kuài , yuē :“ rén shēng guì de shì yì ěr , hé néng jī huàn shù qiān lǐ yǐ yào míng jué !” suì mìng jià biàn guī 。 é ér qí wáng bài , shí rén jiē wèi wéi jiàn jī 。
  zhū gě dào míng chū guò jiāng zuǒ , zì míng dào míng , míng yà wáng 、 yǔ zhī xià 。 xiān wéi lín yí lìng , chéng xiàng wèi yuē :“ míng fǔ dāng wéi hēi tóu gōng 。”
  wáng píng zi sù bù zhī méi zi , yuē :“ zhì dà qí liàng , zhōng dāng sǐ wù bì jiān 。”
  wáng dà jiāng jūn shǐ xià , yáng lǎng kǔ jiàn bù cóng , suì wéi wáng zhì lì , chéng “ zhōng míng yún lù chē ” jìng qián yuē :“ tīng xià guān gǔ yīn , yī jìn ér jié 。” wáng xiān bǎ qí shǒu yuē :“ shì kè , dāng xiāng yòng wéi jīng zhōu 。” jì ér wàng zhī , yǐ wéi nán jùn 。 wáng bài hòu , míng dì shōu lǎng , yù shā zhī 。 dì xún bēng , dé miǎn 。 hòu jiān sān gōng , shǔ shù shí rén wéi guān shǔ 。 cǐ zhū rén dāng shí bìng wú míng , hòu jiē bèi zhī yù , yú shí chēng qí zhī rén 。
  zhōu bó rén mǔ dōng zhì jǔ jiǔ cì sān zǐ yuē :“ wú běn wèi dù jiāng tuō zú wú suǒ 。 ěr jiā yǒu xiàng , ěr děng bìng luó liè wú qián , fù hé yōu ?” zhōu sōng qǐ , cháng guì ér qì yuē :“ bù rú ā mǔ yán 。 bó rén wèi rén zhì dà ér cái duǎn , míng zhòng ér shí àn , hǎo chéng rén zhī bì , cǐ fēi zì quán zhī dào 。 sōng xìng láng kàng , yì bù róng yú shì 。 wéi ā nú lù lù , dāng zài ā mǔ mù xià ěr !”
  wáng dà jiāng jūn jì wáng , wáng yīng yù tóu shì rú , shì rú wéi jiāng zhōu 。 wáng hán yù tóu wáng shū , shū wéi jīng zhōu 。 hán yǔ yīng yuē :“ dà jiāng jūn píng sù yǔ jiāng zhōu yún hé ? ér rǔ yù guī zhī 。” yīng yuē :“ cǐ nǎi suǒ yǐ yí wǎng yě 。 jiāng zhōu dāng rén qiáng shèng shí , néng kàng tóng yì , cǐ fēi cháng rén suǒ xíng 。 jí dǔ shuāi wēi , bì xīng mǐn cè 。 jīng zhōu shǒu wén , qǐ néng zuò yì biǎo háng shì ?” hán bù cóng , suì gòng tóu shū 。 shū guǒ shěn hán fù zǐ yú jiāng 。 bīn wén yīng dāng lái , mì jù chuán yǐ dài zhī , jìng bù de lái , shēn yǐ wéi hèn 。
  wǔ chāng mèng jiā zuò yǔ tài wèi zhōu cóng shì , yǐ zhī míng 。 chǔ tài fù yǒu zhī rén jiàn , bà yù zhāng huán , guò wǔ chāng , wèn yǔ yuē :“ wén mèng cóng shì jiā , jīn zài cǐ bù ?” yǔ yún :“ qīng zì qiú zhī 。” chǔ miǎn lài liáng jiǔ , zhǐ jiā yuē :“ cǐ jūn xiǎo yì , dé wú shì hū ?” yǔ dà xiào yuē :“ rán !” yú shí jì tàn chǔ zhī mò zhì , yòu xīn jiā zhī jiàn shǎng 。
  dài ān dào nián shí yú suì , zài wǎ guān sì huà 。 wáng zhǎng shǐ jiàn zhī yuē :“ cǐ tóng fēi tú néng huà , yì zhōng dāng zhì míng 。 hèn wú lǎo , bù jiàn qí shèng shí ěr !”
  wáng zhòng zǔ 、 xiè rén zǔ 、 liú zhēn cháng jù zhì dān yáng mù suǒ shěng yīn yáng zhōu , shū yǒu què rán zhī zhì 。 jì fǎn , wáng 、 xiè xiāng wèi yuē :“ yuān yuán bù qǐ , dāng rú cāng shēng hé ?” shēn wéi yōu tàn 。 liú yuē :“ qīng zhū rén zhēn yōu yuān yuán bù qǐ yé ?”
  xiǎo yǔ lín zhōng , zì biǎo yǐ zi yuán kè wéi dài 。 cháo tíng lǜ qí bù cóng mìng , wèi zhī suǒ qiǎn , nǎi gòng yì yòng huán wēn 。 liú yǐn yuē :“ shǐ yī qù , bì néng kè dìng xī chǔ , rán kǒng bù kě fù zhì 。”
  huán gōng jiāng fá shǔ , zài shì zhū xián xián yǐ lǐ shì zài shǔ jì jiǔ , chéng jiè lèi yè , qiě xíng jù shàng liú , sān xiá wèi yì kě kè 。 wéi liú yǐn yún :“ yī bì néng kè shǔ 。 guān qí pú bó , bù bì dé , zé bù wéi 。”
  xiè gōng zài dōng shān chù jì , jiǎn wén yuē :“ ān shí bì chū 。 jì yǔ rén tóng lè , yì bù de bù yǔ rén tóng yōu 。”
  xī chāo yǔ xiè xuán bù shàn 。 fú jiān jiāng wèn jìn dǐng , jì yǐ láng shì liáng 、 qí , yòu hǔ shì huái yīn yǐ 。 yú shí cháo yì qiǎn xuán běi tǎo , rén jiān pō yǒu yì tóng zhī lùn 。 wéi chāo yuē :“ shì bì jì shì 。 wú xī cháng yǔ gòng zài huán xuān wǔ fǔ , jiàn shǐ cái jiē jìn , suī lǚ jī zhī jiān , yì de qí rèn 。 yǐ cǐ tuī zhī , róng bì néng lì xūn 。” yuán gōng jì jǔ , shí rén xián tàn chāo zhī xiān jué , yòu zhòng qí bù yǐ ài zēng nì shàn 。
  hán kāng bó yǔ xiè xuán yì wú shēn hǎo 。 xuán běi zhēng hòu , xiàng yì yí qí bù zhèn 。 kāng bó yuē :“ cǐ rén hǎo míng , bì néng zhàn 。” xuán wén zhī shèn fèn , cháng yú zhòng zhōng lì sè yuē :“ zhàng fū tí qiān bīng , rù sǐ dì , yǐ shì jūn qīn gù fā , bù de fù yún wéi míng 。”
  chǔ qī shēng shǎo shí , xiè gōng shèn zhī zhī , héng yún :“ chǔ qī shēng ruò bù jiā zhě , pú bù fù xiàng shì 。”
  xī chāo yǔ fù yuàn zhōu xuán , yuàn jiàn qí èr zǐ bìng zǒng fā 。 chāo guān zhī liáng jiǔ , wèi yuàn yuē :“ xiǎo zhě cái míng jiē shèng , rán bǎo qīng jiā , zhōng dāng zài xiōng 。” jí fù liàng xiōng dì yě 。
  wáng gōng suí fù zài kuài jī , wáng dà zì dōu lái bài mù 。 gōng zàn wǎng mù xià kàn zhī , èr rén sù shàn , suì shí yú rì fāng huán 。 fù wèn gōng :“ hé gù duō rì ?” duì yuē :“ yǔ ā dà yǔ , chán lián bù de guī 。” yīn yǔ zhī yuē :“ kǒng ā dà fēi ěr zhī yǒu 。” zhōng guāi ài hào , guǒ rú qí yán 。
  chē yìn fù zuò nán píng jùn gōng cáo , tài shǒu wáng hú zhī bì sī mǎ wú jì zhī nán , zhì jùn yú fēng yīn 。 shì shí yìn shí yú suì , hú zhī měi chū , cháng yú lí zhōng jiàn ér yì yān 。 wèi yìn fù yuē :“ cǐ ér dāng zhì gāo míng 。” hòu yóu jí , héng mìng zhī 。 yìn cháng , yòu wéi huán xuān wǔ suǒ zhī 。 qīng tōng yú duō shì zhī shì , guān zhì xuǎn cáo shàng shū 。
  wáng chén sǐ , xī zhèn wèi dìng , cháo guì rén rén yǒu wàng 。 shí yīn zhòng kān zài mén xià , suī jū jī yào , zī míng qīng xiǎo , rén qíng wèi yǐ fāng yuè xiāng xǔ 。 jìn xiào wǔ yù bá qīn jìn fù xīn , suì yǐ yīn wéi jīng zhōu 。 shì dìng , zhào wèi chū 。 wáng xún wèn yīn yuē :“ shǎn xī hé gù wèi yǒu chǔ fèn ?” yīn yuē :“ yǐ yǒu rén 。” wáng lì wèn gōng qīng , xián yún “ fēi ”。 wáng zì jì cái dì bì yìng zài jǐ , fù wèn :“ fēi wǒ yé ?” yīn yuē :“ yì sì fēi 。” qí yè zhào chū yòng yīn 。 wáng yǔ suǒ qīn yuē :“ qǐ yǒu huáng mén láng ér shòu rú cǐ rèn ? zhòng kān cǐ jǔ nǎi shì guó zhī wáng zhēng 。”

 为您推荐:世说新语识鉴第七文言文翻译

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家