战国策·犀首田盼欲得齐魏之兵以伐赵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 22:03:20

  文言文之家为您整理战国策·犀首田盼欲得齐魏之兵以伐赵拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·犀首田盼欲得齐魏之兵以伐赵注音版

  《 shǒutiánpàndewèizhībīngzhào 》
   shǒu 、 tiánpànde 、 wèizhībīngzhào , liángjūntiánhóu 。 shǒuyuē :“ qǐngguóchūwànrén , guòyuèérzhào 。” tiánpànyuē :“ qīngyòngbīngzhě , guówēi ; yòngzhě , shēnqióng 。 gōngjīnyánzhào , kǒngyǒuhòujiù 。” shǒuyuē :“ gōngzhīhuì 。 èrjūnzhě ,  , jīngōngyòuyányǒunánzhī , shìzhào , érèrshìzhīmóukùn 。 qiěgōngzhíyán , érshì 。 nángòuérbīngjié , tiánhóu 、 liángjūnjiànwēi , yòuāngǎnshì ?” tiánpànyuē :“ shàn 。” suìquànliǎngjūntīngshǒu。 shǒu 、 tiánpànsuìde 、 wèizhībīng 。 bīngwèichūjìng , liángjūn 、 tiánhóukǒngzhìérzhànbài , bīngcóngzhī , bàizhàoshì 。

战国策·犀首田盼欲得齐魏之兵以伐赵拼音版

  《 xī shǒu tián pàn yù de qí wèi zhī bīng yǐ fá zhào 》
   xī shǒu 、 tián pàn yù de qí 、 wèi zhī bīng yǐ fá zhào , liáng jūn yǔ tián hóu bù yù 。 xī shǒu yuē :“ qǐng guó chū wǔ wàn rén , bù guò wǔ yuè ér zhào pò 。” tián pàn yuē :“ fū qīng yòng qí bīng zhě , qí guó yì wēi ; yì yòng qí jì zhě , qí shēn yì qióng 。 gōng jīn yán pò zhào dà yì , kǒng yǒu hòu jiù 。” xī shǒu yuē :“ gōng zhī bù huì yě 。 fū èr jūn zhě , gù yǐ bù yù yǐ , jīn gōng yòu yán yǒu nán yǐ jù zhī , shì zhào bù fá , ér èr shì zhī móu kùn yě 。 qiě gōng zhí yán yì , ér shì yǐ qù yǐ 。 fū nán gòu ér bīng jié , tián hóu 、 liáng jūn jiàn qí wēi , yòu ān gǎn shì zú bù wǒ yǔ hū ?” tián pàn yuē :“ shàn 。” suì quàn liǎng jūn tīng xī shǒu 。 xī shǒu 、 tián pàn suì de qí 、 wèi zhī bīng 。 bīng wèi chū jìng , liáng jūn 、 tián hóu kǒng qí zhì ér zhàn bài yě , xī qǐ bīng cóng zhī , dà bài zhào shì 。

  为您推荐:战国策·魏二·犀首田盼欲得齐魏之兵以伐赵文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签