聊斋志异·王兰拼音版、注音版

发布时间:2020-08-18 12:45:51 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·王兰拼音版、聊斋志异·王兰注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·王兰注音版

 《 wánglán 》
  jīnwánglán , bàobìng 。 yánwángkān , nǎiguǐzhīgōu 。 sònghuánshēng , shībài 。 guǐzuì , wèiwángyuē :“ rénérguǐ , guǐérxiān 。 gǒu , shēng?” wángwéirán 。 guǐyuē :“ chù , jīndānchéng 。 qièdāntūnzhī , húnsàn , chángcún , dànpíngsuǒzhī , wǎng 。 yuànzhīfǒu ?” wángcóngzhī 。 guǐdǎo , gāo , jiànlóurán , érqiāorén 。 yǒuzàiyuèxià , yǎngshǒuwàngkōng 。  , yǒuwánkǒuzhōngchū , zhíshàngyuèzhōng ;  , zhéluò , kǒuchéngzhī , yòuzhī : shì 。 guǐqián ,  , duōshǒu , wángtūnzhī 。 jīng , shèngxiāngxiàng 。 jiànèrrénzài , kǒng , fènhènér 。 wángguǐbié , zhìjiā , zijiànzhī , xiánquèzǒu 。 wánggào , nǎijiàn 。 yóuzàijiāqǐnchùpíngshí 。
  yǒuzhāngxìngzhě , wénérshěngzhī , xiāngjiàn , huàwēnliáng 。 yīnwèizhāngyuē :“ ruòjiāpín , jīnyǒushù , zhì 。 néngcóngyóu ?” zhāngwéiwéi 。 yuē :“ néngyàoér , érduàn 。 xiànshēn , kǒngshízhě , xiāngjīngguài 。 érxíng ,  ?” zhāngyòuwéiwéi 。 shìzhuāng , zhìshān西jiè 。 shìyǒu , bào , xuànránmàomíng 。 qiánhòuyàorángqióng , zhāngzào , shùxuàn 。 wēngzhǐ , chángzhēnzhī , néngzhě , yuànqiānjīnwéibào 。 zhāngqǐngshìzhī 。 cóngwēngshì , jiànmíng , qīn ,  , hūnjué 。 wánggàozhāngyuē :“ húnwáng , dāngwéizhī 。” zhāngnǎigàowēng :“ bìngsuīwēi , jiù 。” wèn :“ yào ?” yán ,“ gōnghúnsuǒ , qiǎnshénzhī。” yuēshí , wánglái , yán 。 zhāngnǎiqǐngwēngzài , yòuzhī 。 shǎoqǐngqiànshēn , zhāng 。 wēng , wèn 。 yán :“ xiàngyuánzhōng , jiànshàoniánláng , xiédàndànquè ; shùrénqiānjùn , cóngzhūhòu 。 bēn , héngbèizhǐ 。 shàoniángōngshòuér , jiàoérdàn 。 fāngxiūzhī , 便biànxiéérshàng , lèiérxíng 。 xiàoyuē :‘  , xiū。’ shùshānzhōng , shànghàoqiě ; shàonián , tuīduòpáng , guī 。 shìyǒurénzhì , zhuōér , ruòchí , shùnzhìjiā , ruòmèngxǐng 。” wēngshénzhī , guǒqiānjīn 。 wángzhāngmóu , liúèrbǎijīnzuòyòng , jìnshè , kuǎnménér ; yòumìngsānbǎikuìzhāngshì , nǎihuán 。 wēngbié , jiànjīncángsuǒ , zhī , hòuérsòngzhī 。
  shù , zhāngjiāowàitóngxiāngréncái 。 cáiyǐnshìshēngchǎn , píngài 。 wénzhāngdeshù , huòjīnsuàn , yīnbēnxúnzhī 。 wángquànbáozènglìngguī 。 cáigǎixíng , xúndàngjìn , jiāngzhāng 。 wángzhīzhī , yuē :“ cáikuángbèi , chù , zhǐzhī使shǐ , zònghuòyóuqiǎn 。”  , cáiguǒzhì , qiángcóng 。 zhāngyuē :“ zhīlái 。 shì , qiānjīnnéngmǎndòu ? chénggǎiruòsuǒwéi , bǎijīnxiāngzèng 。” cáinuòzhī 。 zhāngxiènángshòuzhī 。 cái , bǎijīnzàituó , háo ; zhīxiáxiéyóu , huī 。 zhōngérzhízhī , zhìguān , kǎolüècǎn 。 cáishígàojīnsuǒlái 。 nǎiqiǎncáizhuōzhāng 。 shù , chuàng ,  。 húnwàngzhāng , wǎngzhī , yīnwánghuì 。  , yǐnyāndūn , cáizuìkuáng , wángzhǐzhī , tīng 。 shìxúnfāngshǐguò , wénsōuzhī , huòzhāng 。 zhāng , shígào 。 shǐ , chīérdiéshén 。 mèngjīnjiǎréngàoyuē :“ cháwánglánér , jīnwéiguǐxiān 。 rénshù , yāomèi 。 jīnfèngmìng , shòuwéiqīngdào使shǐ 。 cáixiédàng , cuàntiěwéishān 。 zhāngmǒuzuì , dāngyòuzhī 。” shǐxǐngérzhī , nǎishìzhāng 。 zhāngzhìzhuāngxuán 。 nángzhōngcúnshùbǎijīn , jìngbànsòngwángjiā , wángshìsūnzhìyān 。

聊斋志异·王兰拼音版

 《 wáng lán 》
  lì jīn wáng lán , bào bìng sǐ 。 yán wáng fù kān , nǎi guǐ zú zhī wù gōu yě 。 zé sòng huán shēng , zé shī yǐ bài 。 guǐ jù zuì , wèi wáng yuē :“ rén ér guǐ yě zé kǔ , guǐ ér xiān yě zé lè 。 gǒu lè yǐ , hé bì shēng ?” wáng yǐ wéi rán 。 guǐ yuē :“ cǐ chù yī hú , jīn dān chéng yǐ 。 qiè qí dān tūn zhī , zé hún bù sàn , kě yǐ cháng cún , dàn píng suǒ zhī , wǎng bù rú yì 。 zǐ yuàn zhī fǒu ?” wáng cóng zhī 。 guǐ dǎo qù , rù yī gāo dì , jiàn lóu gé qú rán , ér qiāo wú yī rén 。 yǒu hú zài yuè xià , yǎng shǒu wàng kōng jì 。 qì yī hū , yǒu wán zì kǒu zhōng chū , zhí shàng rù yú yuè zhōng ; yī xī , zhé fù luò , yǐ kǒu chéng zhī , zé yòu hū zhī : rú shì bù yǐ 。 guǐ qián sì qí cè , sì qí tǔ , jí duō yú shǒu , fù wáng tūn zhī 。 hú jīng , shèng qì xiāng xiàng 。 jiàn èr rén zài , kǒng bù dí , fèn hèn ér qù 。 wáng yǔ guǐ bié , zhì qí jiā , qī zi jiàn zhī , xián jù què zǒu 。 wáng gào yǐ gù , nǎi jiàn jí 。 yóu cǐ zài jiā qǐn chù rú píng shí 。
  qí yǒu zhāng xìng zhě , wén ér shěng zhī , xiāng jiàn , huà wēn liáng 。 yīn wèi zhāng yuē :“ wǒ yǔ ruò jiā sù pín , jīn yǒu shù , kě yǐ zhì fù 。 zǐ néng cóng wǒ yóu hū ?” zhāng wéi wéi 。 yuē :“ wǒ néng bù yào ér yī , bù bǔ ér duàn 。 wǒ yù xiàn shēn , kǒng shí wǒ zhě , xiāng jīng yǐ guài 。 fù zǐ ér xíng , kě hū ?” zhāng yòu wéi wéi 。 yú shì jí rì qù zhuāng , zhì shān xī jiè 。 fù shì yǒu nǚ , dé bào jí , xuàn rán mào míng 。 qián hòu yào ráng jì qióng , zhāng zào qí lú , yǐ shù zì xuàn 。 fù wēng zhǐ cǐ nǚ , cháng zhēn xī zhī , néng yī zhě , yuàn yǐ qiān jīn wéi bào 。 zhāng qǐng shì zhī 。 cóng wēng rù shì , jiàn nǚ míng wò , qǐ qí qīn , fǔ qí tǐ , nǚ hūn bù jué 。 wáng sī gào zhāng yuē :“ cǐ hún wáng yě , dāng wéi mì zhī 。” zhāng nǎi gào wēng :“ bìng suī wēi , kě jiù 。” wèn :“ xū hé yào ?” jù yán bù xū ,“ nǚ gōng zǐ hún lí tā suǒ , yè qiǎn shén mì zhī yǐ 。” yuē yī shí xǔ , wáng hū lái , jù yán yǐ dé 。 zhāng nǎi qǐng wēng zài rù , yòu fǔ zhī 。 shǎo qǐng nǚ qiàn shēn , mù jù zhāng 。 wēng dà xǐ , fǔ wèn 。 nǚ yán :“ xiàng xì yuán zhōng , jiàn yī shào nián láng , xié dàn dàn què ; shù rén qiān jùn mǎ , cóng zhū qí hòu 。 jí yù bēn bì , héng bèi zǔ zhǐ 。 shào nián yǐ gōng shòu ér , jiào ér dàn 。 fāng xiū hē zhī , biàn xié ér mǎ shàng , lèi qí ér xíng 。 xiào yuē :‘ wǒ lè yǔ zǐ xì , wù xiū yě 。’ shù lǐ rù shān zhōng , wǒ mǎ shàng hào qiě mà ; shào nián nù , tuī duò lù páng , yù guī wú lù 。 shì yǒu yī rén zhì , zhuō ér bì , jí ruò chí , shùn xī zhì jiā , hū ruò mèng xǐng 。” wēng shén zhī , guǒ yí qiān jīn 。 wáng yè yǔ zhāng móu , liú èr bǎi jīn zuò lù yòng , yú jìn shè qù , kuǎn mén ér fù qí zǐ ; yòu mìng yǐ sān bǎi kuì zhāng shì , nǎi fù huán 。 cì rì yǔ wēng bié , bù jiàn jīn cáng hé suǒ , yì yì zhī , hòu lǐ ér sòng zhī 。
  yú shù rì , zhāng yú jiāo wài yù tóng xiāng rén hè cái 。 cái yǐn bó bù shì shēng chǎn , qí pín rú gài 。 wén zhāng de yì shù , huò jīn wú suàn , yīn bēn xún zhī 。 wáng quàn báo zèng lìng guī 。 cái bù gǎi gù xíng , xún rì dàng jìn , jiāng fù mì zhāng 。 wáng yǐ zhī zhī , yuē :“ cái kuáng bèi , bù kě yǔ chù , zhǐ yí lù zhī shǐ qù , zòng huò yóu qiǎn 。” yú rì , cái guǒ zhì , qiáng cóng yǔ jù 。 zhāng yuē :“ wǒ gù zhī rǔ fù lái 。 rì shì xù dǔ , qiān jīn hé néng mǎn wú dǐ dòu ? chéng gǎi ruò suǒ wéi , wǒ bǎi jīn xiāng zèng 。” cái nuò zhī 。 zhāng xiè náng shòu zhī 。 cái qù , yǐ bǎi jīn zài tuó , dǔ yì háo ; yì zhī xiá xié yóu , huī sǎ rú tǔ 。 yì zhōng bǔ yì yí ér zhí zhī , zhì yú guān , kǎo lüè kù cǎn 。 cái shí gào jīn suǒ zì lái 。 nǎi qiǎn lì yā cái zhuō zhāng 。 shù rì , chuàng jù , bì yú tú 。 hún bù wàng zhāng , fù wǎng yī zhī , yīn yǔ wáng huì 。 yī rì , jù yǐn yú yān dūn , cái dà zuì kuáng hū , wáng zhǐ zhī , bù tīng 。 shì xún fāng yù shǐ guò , wén hū sōu zhī , huò zhāng 。 zhāng jù , yǐ shí gào 。 yù shǐ nù , chī ér dié yú shén 。 yè mèng jīn jiǎ rén gào yuē :“ chá wáng lán wú gū ér sǐ , jīn wéi guǐ xiān 。 yī yì rén shù , bù kě lǜ yǐ yāo mèi 。 jīn fèng dì mìng , shòu wéi qīng dào shǐ 。 hè cái xié dàng , yǐ fá cuàn tiě wéi shān 。 zhāng mǒu wú zuì , dāng yòu zhī 。” yù shǐ xǐng ér yì zhī , nǎi shì zhāng 。 zhāng zhì zhuāng xuán lǐ 。 náng zhōng cún shù bǎi jīn , jìng yǐ bàn sòng wáng jiā , wáng shì zǐ sūn yǐ cǐ zhì fù yān 。

 为您推荐:聊斋志异王兰原文翻译 聊斋志异王兰读后感

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·冤狱拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异冤狱拼音版、聊斋志异冤狱注音版,欢迎阅读。 聊斋志异冤狱注音版 《 冤 yuān 狱 y 》 朱 zhū 生 shēng , 阳 yng 谷 gǔ 人 rn , 少 sho 年 nin 佻 tiāo 达 d , 喜 xǐ 诙...

 • 聊斋志异研石文言文拼音版

  聊斋志异研石文言文注音版 《 研 yn 石 sh 》 王 wng 仲 zhng 超 chāo 言 yn : 洞 dng 庭 tng 君 jūn 山 shān 间 jiān 有 yǒu 石 sh 洞 dng , 高 gāo 可 kě 容 rng 舟 zhōu , 深 shēn 暗 n 不 b 测 c ......

 • 聊斋志异·小官人拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异小官人拼音版、聊斋志异小官人注音版,欢迎阅读。 聊斋志异小官人注音版 《 小 xiǎo 官 guān 人 rn 》 太 ti 史 shǐ 某 mǒu 公 gōng , 忘 wng 其 q 姓 xng 氏 sh 。 昼...

 • 聊斋志异红毛毡原文及翻译

  原文 红毛国,旧许与中国相贸易。边帅见其众,不许登岸。红毛人固请赐一毡地足矣。边帅思一毡所容无几,许之。其人置毡岸上,但容二人,拉之容四五人。且拉且登,顷刻毡大亩许,已数...

 • 聊斋志异·崂山道士拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异·崂山道士拼音版、聊斋志异·崂山道士注音版,欢迎阅读。聊斋志异·崂山道士注音版《 崂láo山shān道dào士shì 》 邑yì有yǒu王wáng生shēng , 行xíng...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号