战国策·或谓魏王王儆四强之内拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 19:26:12

  文言文之家为您整理战国策·或谓魏王王儆四强之内拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·或谓魏王王儆四强之内注音版

  《 huòwèiwèiwángwángjǐngqiángzhīnèi 》
   huòwèiwèiwáng :“ wángjǐngqiángzhīnèi , cóngwángzhě , shízhīnèi , bèizhě 。 wángyīnyóuzhīzhōushàngzhī 。 chénwéiwángzhīchǔ , wángkěnchénfǎn , nǎixíng 。” chūnshēnjūnwénzhī , wèi使shǐzhěyuē :“ wèifǎn , jiànwáng 。 shízhīnèi , shùwànzhīzhòng , jīnshèwèijìng 。” qín使shǐwénzhī , gàoqínwáng 。 qínwángwèiwèiwángyuē :“ guóyǒu , láishìér 。”

战国策·或谓魏王王儆四强之内拼音版

  《 huò wèi wèi wáng wáng jǐng sì qiáng zhī nèi 》
   huò wèi wèi wáng :“ wáng jǐng sì qiáng zhī nèi , qí cóng yú wáng zhě , shí rì zhī nèi , bèi bù jù zhě sǐ 。 wáng yīn qǔ qí yóu zhī zhōu shàng jī zhī 。 chén wéi wáng zhī chǔ , wáng kěn chén fǎn , nǎi xíng 。” chūn shēn jūn wén zhī , wèi shǐ zhě yuē :“ zǐ wèi wǒ fǎn , wú jiàn wáng yǐ 。 shí rì zhī nèi , shù wàn zhī zhòng , jīn shè wèi jìng 。” qín shǐ wén zhī , yǐ gào qín wáng 。 qín wáng wèi wèi wáng yuē :“ dà guó yǒu yì , bì lái yǐ shì ér zú yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩一·或谓魏王王儆四强之内文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签