战国策·昭王既息民缮兵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 10:53:51

 文言文之家为您整理战国策·昭王既息民缮兵拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·昭王既息民缮兵注音版

 《 zhāowángmínshànbīng 》
  zhāowángmínshànbīng , zhào 。 ānjūnyuē :“  。” wángyuē :“ qiánniánguómín , jūnliàngbǎixìngzhī , qiújūnliángmièzhào 。 jīnguǎrénmínyǎngshì , liángshí , sānjūnzhīfèngyǒubèiqián , éryuē ‘  ’, shuō ?”
  ānjūnyuē :“ chángpíngzhīshì , qínjūn , zhàojūn ; qínrénhuān , zhàorénwèi 。 qínmínzhīzhěhòuzàng , shāngzhěhòuyǎng , láozhěxiāngxiǎng , yǐnshíkuì , cái ; zhàorénzhīzhědeshōu , shāngzhědeliáo , xiāngāi , tóngyōu , gēngtiánzuò , shēngcái 。 jīnwángjūn , suībèiqián , chénliàozhàoguóshǒubèi , shíbèi 。 zhàochángpínglái , jūnchényōu , zǎocháoyàn退tuì , bēizhòng , miànchūjià , jiéqīnyàn 、 wèi , liánhǎo 、 chǔ , bìngxīn , bèiqínwéi 。 guónèishí , jiāowàichéng 。 dāngjīnzhīshí , zhàowèi 。”
  wángyuē :“ guǎrénxīngshī 。” nǎi使shǐxiàodàiwánglíngjiāngérzhào 。 língzhànshī , wángxiào 。 wáng使shǐānjūn , ānjūnchēngxíng 。 wángnǎi使shǐyīnghóuwǎngjiànānjūn , zhīyuē :“ chǔ , fāngqiān , chíbǎiwàn 。 jūnqiánshùwànzhīzhòngchǔ , yān 、 yǐng , fénmiào , dōngzhìjìnglíng , chǔrénzhènkǒng , dōngérgǎn西xiàng 。 hán 、 wèixiāngshuài , xīngbīngshènzhòng , jūnsuǒjiāngzhīnéngbànzhī , érzhànzhīquè , èrguózhījūn , liúxuèpiāo , zhǎnshǒuèrshíwàn 。 hán 、 wèizhìjīnchēngdōngfān 。 jūnzhīgōng , tiānxiàwén 。 jīnzhàozhīchángpíngzhěshí 、  , guóruò , shìguǎrénjūn , rénshùbèizhàoguózhīzhòng , yuàn使shǐjūnjiāng , mièzhī 。 jūnchángguǎzhòng , shèngshén , kuàngqiángruò , zhòngguǎ ?”
  ānjūnyuē :“ shìshíchǔwángshìguó , zhèng , érqúnchénxiānggōng , chǎnyòngshì , liángchénchìshū , bǎixìngxīn , chéngchíxiū , wèichén , yòushǒubèi 。 suǒdeyǐnbīngshēn , duōbèichéng , liángfénzhōuzhuānmín , lüèjiāo , jūnshí 。 dāngzhīshí , qínzhōngshì , jūnzhōngwéijiā , jiàngshuàiwèi , yuēérqīn , móuérxìn , xīntónggōng , xuánzhǒng 。 chǔrénzhàn , xiánjiā , yǒusànxīn , yǒudòuzhì 。 shìnéngyǒugōng 。 quèzhīzhàn , hánwèi , xiānyòngzhòng 。 wèishìhánzhīruì , tuīwéifēng 。 èrjūnzhēng便biànzhītóng , shìchéndeshèbīng , dàihánzhèn , zhuānjūnbìngruì , chùwèizhī 。 wèijūnbài , hánjūnkuì , chéngshèngzhúběi , shìzhīnénggōng 。 jiēxíngshì , ránzhī , shénzhīyǒuzāi ! jīnqínzhàojūnchángpíng , suìshíchéngzhènérmièzhī , wèiérshìzhī , 使shǐdegēngjià , yǎngzhǎngyòu , zhòng , shànzhìbīngjiǎqiáng , zēngchéngjùnchí 。 zhǔzhéjiéxiàchén , chéntuīxiàshì 。 zhìpíngyuánjūnzhīshǔ , jiēlìngqièfènghángzhījiān 。 chénrénxīn, shàngxiàtóng , yóugōujiànkùnkuàizhīshí 。 zhī , zhàoshǒu , tiāojūnzhàn , kěnchū 。 wéiguó ,  。 gōnglièchéng , wèi 。 lüèjiāo , suǒ 。 bīngchūgōng , zhūhóushēngxīn , wàijiùzhì 。 chénjiànhài , wèi 。 yòubìng , wèinéngxíng 。”
  yīnghóucánér退tuì , yánwáng 。 wángyuē :“ wēibái , néngmièzhào ?” jūn , gèng使shǐwángdàiwánglíngzhào 。 wéihándān 、 jiǔyuè , shāngzhězhòng , érxià 。 zhàowángchūqīngruìkòuhòu , qínshù 。 ānjūnyuē :“ tīngchén , jīnguǒ ?”
  wángwénzhī , yīnjiànānjūn , qiángzhī , yuē :“ jūnsuībìng , qiángwèiguǎrénérjiāngzhī 。 yǒugōng , guǎrénzhīyuàn , jiāngjiāzhòngjūn 。 jūnxíng , guǎrénhènjūn 。” ānjūndùnshǒuyuē :“ chénzhīxíngsuīgōng , miǎnzuì 。 suīxíngzuì , miǎnzhū 。 ránwéiyuànwángxiánchén , shìzhàoyǎngmín , zhūhóuzhībiàn 。 kǒng , jiāomàn , zhūmièdào , lìngzhūhóu , tiānxiàdìng , zhàowéixiān ? suǒwèiwèichénérshèngtiānxià 。 wángruòcháchén , kuàixīnzhào , zhìchénzuì , suǒwèishèngchénérwéitiānxiàzhě 。 shèngchénzhīyányān , shúruòshèngtiānxiàzhīwēi ? chénwénmíngzhǔàiguó , zhōngchénàimíng 。 guówán , shēng 。 chénníngshòuzhòngzhūér , rěnwéijūnzhījiāng 。 yuànwángcházhī 。” wángér 。

战国策·昭王既息民缮兵拼音版

 《 zhāo wáng jì xī mín shàn bīng 》
  zhāo wáng jì xī mín shàn bīng , fù yù fá zhào 。 wǔ ān jūn yuē :“ bù kě 。” wáng yuē :“ qián nián guó xū mín jī , jūn bù liàng bǎi xìng zhī lì , qiú yì jūn liáng yǐ miè zhào 。 jīn guǎ rén xī mín yǐ yǎng shì , xù jī liáng shí , sān jūn zhī fèng yǒu bèi yú qián , ér yuē ‘ bù kě ’, qí shuō hé yě ?”
  wǔ ān jūn yuē :“ cháng píng zhī shì , qín jūn dà kè , zhào jūn dà pò ; qín rén huān xǐ , zhào rén wèi jù 。 qín mín zhī sǐ zhě hòu zàng , shāng zhě hòu yǎng , láo zhě xiāng xiǎng , yǐn shí pù kuì , yǐ mí qí cái ; zhào rén zhī sǐ zhě bù de shōu , shāng zhě bù de liáo , tì qì xiāng āi , lù lì tóng yōu , gēng tián jí zuò , yǐ shēng qí cái 。 jīn wáng fā jūn , suī bèi qí qián , chén liào zhào guó shǒu bèi , yì yǐ shí bèi yǐ 。 zhào zì cháng píng yǐ lái , jūn chén yōu jù , zǎo cháo yàn tuì , bēi cí zhòng bì , sì miàn chū jià , jié qīn yàn 、 wèi , lián hǎo qí 、 chǔ , jī lǜ bìng xīn , bèi qín wéi wù 。 qí guó nèi shí , qí jiāo wài chéng 。 dāng jīn zhī shí , zhào wèi kě fá yě 。”
  wáng yuē :“ guǎ rén jì yǐ xīng shī yǐ 。” nǎi shǐ wǔ xiào dài fū wáng líng jiāng ér fá zhào 。 líng zhàn shī lì , wáng wǔ xiào 。 wáng yù shǐ wǔ ān jūn , wǔ ān jūn chēng jí bù xíng 。 wáng nǎi shǐ yīng hóu wǎng jiàn wǔ ān jūn , zé zhī yuē :“ chǔ , dì fāng wǔ qiān lǐ , chí jǐ bǎi wàn 。 jūn qián lǜ shù wàn zhī zhòng rù chǔ , bá yān 、 yǐng , fén qí miào , dōng zhì jìng líng , chǔ rén zhèn kǒng , dōng xǐ ér bù gǎn xī xiàng 。 hán 、 wèi xiāng shuài , xīng bīng shèn zhòng , jūn suǒ jiāng zhī bù néng bàn zhī , ér yǔ zhàn zhī yú yī què , dà pò èr guó zhī jūn , liú xuè piāo lǔ , zhǎn shǒu èr shí sì wàn 。 hán 、 wèi yǐ gù zhì jīn chēng dōng fān 。 cǐ jūn zhī gōng , tiān xià mò bù wén 。 jīn zhào zú zhī sǐ yú cháng píng zhě yǐ shí qī 、 bā , qí guó xū ruò , shì yǐ guǎ rén dà fā jūn , rén shù bèi yú zhào guó zhī zhòng , yuàn shǐ jūn jiāng , bì yù miè zhī yǐ 。 jūn cháng yǐ guǎ jī zhòng , qǔ shèng rú shén , kuàng yǐ qiáng jī ruò , yǐ zhòng jī guǎ hū ?”
  wǔ ān jūn yuē :“ shì shí chǔ wáng shì qí guó dà , bù xù qí zhèng , ér qún chén xiāng dù yǐ gōng , chǎn yú yòng shì , liáng chén chì shū , bǎi xìng xīn lí , chéng chí bù xiū , jì wú wèi chén , yòu wú shǒu bèi 。 gù qǐ suǒ yǐ de yǐn bīng shēn rù , duō bèi chéng yì , fā liáng fén zhōu yǐ zhuān mín , yǐ lüè yú jiāo yě , yǐ zú jūn shí 。 dāng cǐ zhī shí , qín zhōng shì zú , yǐ jūn zhōng wéi jiā , jiàng shuài wèi fù mǔ , bù yuē ér qīn , bù móu ér xìn , yī xīn tóng gōng , sǐ bù xuán zhǒng 。 chǔ rén zì zhàn qí dì , xián gù qí jiā , gè yǒu sàn xīn , mò yǒu dòu zhì 。 shì yǐ néng yǒu gōng yě 。 yī què zhī zhàn , hán gū gù wèi , bù yù xiān yòng qí zhòng 。 wèi shì hán zhī ruì , yù tuī yǐ wéi fēng 。 èr jūn zhēng biàn zhī lì bù tóng , shì yǐ chén de shè yí bīng , yǐ dài hán zhèn , zhuān jūn bìng ruì , chù wèi zhī bù yì 。 wèi jūn jì bài , hán jūn zì kuì , chéng shèng zhú běi , yǐ shì zhī gù néng lì gōng 。 jiē jì lì xíng shì , zì rán zhī lǐ , hé shén zhī yǒu zāi ! jīn qín pò zhào jūn yú cháng píng , bù suì yǐ shí chéng qí zhèn jù ér miè zhī , wèi ér shì zhī , shǐ de gēng jià yǐ yì xù jī , yǎng gū zhǎng yòu , yǐ yì qí zhòng , shàn zhì bīng jiǎ yǐ yì qí qiáng , zēng chéng jùn chí yǐ yì qí gù 。 zhǔ zhé jié yǐ xià qí chén , chén tuī lǐ yǐ xià sǐ shì 。 zhì yú píng yuán jūn zhī shǔ , jiē lìng qī qiè bǔ fèng yú háng wǔ zhī jiān 。 chén rén yī xīn , shàng xià tóng lì , yóu gōu jiàn kùn yú kuài jī zhī shí yě 。 yǐ hé fá zhī , zhào bì gù shǒu , tiāo qí jūn zhàn , bì bù kěn chū 。 wéi qí guó dū , bì bù kě kè 。 gōng qí liè chéng , bì wèi kě bá 。 lüè qí jiāo yě , bì wú suǒ dé 。 bīng chū wú gōng , zhū hóu shēng xīn , wài jiù bì zhì 。 chén jiàn qí hài , wèi dǔ qí lì 。 yòu bìng , wèi néng xíng 。”
  yīng hóu cán ér tuì , yǐ yán yú wáng 。 wáng yuē :“ wēi bái qǐ , wú bù néng miè zhào hū ?” fù yì fā jūn , gèng shǐ wáng hé dài wáng líng fá zhào 。 wéi hán dān bā 、 jiǔ yuè , sǐ shāng zhě zhòng , ér fú xià 。 zhào wáng chū qīng ruì yǐ kòu qí hòu , qín shù bù lì 。 wǔ ān jūn yuē :“ bù tīng chén jì , jīn guǒ rú hé ?”
  wáng wén zhī nù , yīn jiàn wǔ ān jūn , qiáng qǐ zhī , yuē :“ jūn suī bìng , qiáng wèi guǎ rén wò ér jiāng zhī 。 yǒu gōng , guǎ rén zhī yuàn , jiāng jiā zhòng yú jūn 。 rú jūn bù xíng , guǎ rén hèn jūn 。” wǔ ān jūn dùn shǒu yuē :“ chén zhī xíng suī wú gōng , dé miǎn yú zuì 。 suī bù xíng wú zuì , bù miǎn yú zhū 。 rán wéi yuàn dà wáng xián chén yú jì , shì zhào yǎng mín , yǐ zhū hóu zhī biàn 。 fǔ qí kǒng jù , fá qí jiāo màn , zhū miè wú dào , yǐ lìng zhū hóu , tiān xià kě dìng , hé bì yǐ zhào wéi xiān hū ? cǐ suǒ wèi wèi yī chén qū ér shèng tiān xià yě 。 dà wáng ruò bù chá chén yú jì , bì yù kuài xīn yú zhào , yǐ zhì chén zuì , cǐ yì suǒ wèi shèng yī chén ér wéi tiān xià qū zhě yě 。 fū shèng yī chén zhī yán yān , shú ruò shèng tiān xià zhī wēi dà yé ? chén wén míng zhǔ ài qí guó , zhōng chén ài qí míng 。 pò guó bù kě fù wán , sǐ zú bù kě fù shēng 。 chén níng fú shòu zhòng zhū ér sǐ , bù rěn wéi rǔ jūn zhī jiāng 。 yuàn dà wáng chá zhī 。” wáng bù dá ér qù 。

 为您推荐:战国策·中山·昭王既息民缮兵文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签