聊斋志异·地震拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:27:04

  文言文之家为您整理聊斋志异·地震拼音版、聊斋志异·地震注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·地震注音版

  《 zhèn 》
   kāngniánliùyuèshí , zhèn 。 shìxià , fāngbiǎoxiōngzhīduìzhúyǐn 。 wényǒushēngléi , dōngnánlái , xiàng西běi 。 zhònghài , jiě 。 éérànbǎi , jiǔbēiqīng ; liángchuánzhù , cuòzhéyǒushēng 。 xiāngshī 。 jiǔzhī , fāngzhīzhèn , chū 。 jiànlóufángshè , ér ; qiángqīngzhīshēng , érhào , xuāndǐngfèi 。 rénxuànyùnnéng , zuòshàng , suízhuǎn 。 shuǐqīngzhàng , míngquǎnfèimǎnchéngzhōng 。 shí , shǐshāodìng 。 shìjiēshàng , nánluǒ , jìngxiānggào , bìngwàngwèi 。 hòuwénmǒuchùjǐngqīng ,  ; mǒujiālóutáinánběixiàng ; xiáshānliè ; shuǐxiànxué , 广guǎngshù 。 zhēnfēichángzhībiàn 。
   yǒurén , sōu , huílángxián 。 lángzhēng 。 lánghuǎnjiá , duóérchū ; xiébàozhōng 。 lángdūn 。 hào 。 línrénbēn , lángnǎi 。 jīngdìngzuò , zhǐtiānhuà , shùlángjiēérzhuàng , duóérzhuàng 。 liángjiǔ , shēnwèizhuócùn , nǎibēn 。 zhènshínánliǎngwàngzhě , tóngqíngzhuàng 。 rénzhīhuángmóu , xiào !

聊斋志异·地震拼音版

  《 dì zhèn 》
   kāng xī qī nián liù yuè shí qī rì xū kè , dì dà zhèn 。 yú shì kè jì xià , fāng yǔ biǎo xiōng lǐ dǔ zhī duì zhú yǐn 。 hū wén yǒu shēng rú léi , zì dōng nán lái , xiàng xī běi qù 。 zhòng hài yì , bù jiě qí gù 。 é ér jī àn bǎi bǒ , jiǔ bēi qīng fù ; wū liáng chuán zhù , cuò zhé yǒu shēng 。 xiāng gù shī sè 。 jiǔ zhī , fāng zhī dì zhèn , gè jí qū chū 。 jiàn lóu gé fáng shè , pú ér fù qǐ ; qiáng qīng wū tā zhī shēng , yǔ ér tí nǚ hào , xuān rú dǐng fèi 。 rén xuàn yùn bù néng lì , zuò dì shàng , suí dì zhuǎn cè 。 hé shuǐ qīng pō zhàng yú , jī míng quǎn fèi mǎn chéng zhōng 。 yú yī shí xǔ , shǐ shāo dìng 。 shì jiē shàng , zé nán nǚ luǒ jù , jìng xiāng gào yǔ , bìng wàng qí wèi yī yě 。 hòu wén mǒu chù jǐng qīng zè , bù kě jí ; mǒu jiā lóu tái nán běi yì xiàng ; qī xiá shān liè ; yí shuǐ xiàn xué , guǎng shù mǔ 。 cǐ zhēn fēi cháng zhī qí biàn yě 。
   yǒu yì rén fù , yè qǐ sōu nì , huí zé láng xián qí zǐ 。 fù jí yǔ láng zhēng 。 láng yī huǎn jiá , fù duó ér chū ; xié bào zhōng 。 láng dūn bù qù 。 fù dà hào 。 lín rén bēn jí , láng nǎi qù 。 fù jīng dìng zuò xǐ , zhǐ tiān huà dì , shù láng jiē ér zhuàng , jǐ duó ér zhuàng 。 liáng jiǔ , hū wù yī shēn wèi zhuó cùn lǚ , nǎi bēn 。 cǐ yǔ dì zhèn shí nán fù liǎng wàng zhě , tóng yī qíng zhuàng yě 。 rén zhī huáng jí wú móu , yī hé kě xiào !

  为您推荐:聊斋志异地震原文及翻译 聊斋志异地震赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签