聊斋志异·鸲鹆拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 20:55:22

  文言文之家为大家整理聊斋志异·鸲鹆拼音版、聊斋志异·鸲鹆注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·鸲鹆注音版

  《  》
   wángfénbīnyán : xiāngyǒuyǎngzhě , jiāoyán , shènxiá , chūyóuzhī , xiāngjiāngshùnián 。 jiāngguòjiàngzhōu , jiāshàngyuǎn , érqìng , rénchóu 。 niǎoyún :“ shòu ? sòngwáng , dāngdeshànjià , chóuguī 。” rényún :“ ānrěn 。” niǎoyán :“ fáng 。 zhǔréndejiàxíng , dàichéng西èrshíshùxià 。” réncóngzhī 。
   xiézhìchéng , xiāngwèn , guānzhějiànzhòng 。 yǒuzhōngguìjiànzhī , wénzhūwáng 。 wángzhào , mǎizhī 。 rényuē :“ xiǎorénxiāngwéimìng , yuànmài 。” wángwènniǎo :“ yuànzhùfǒu ?” yán :“ yuànzhù 。” wáng , niǎoyòuyán :“ gěijiàshíjīn , duō 。” wáng , shíjīn , rénzuòàohuǐzhuàngér 。 wángniǎoyán , yìngduì便biànjié 。 ròudànzhī 。 shí , niǎoyuē :“ chényào 。” wángmìngjīnpénzhùshuǐ , kāilónglìng 。  , fēiyánjiān , shūlíngdǒu , shàngwángdiédiéxiū 。 qǐngzhīzào 。 piānxiānér , cāojìnyīnyuē :“ chénya !” pànshīsuǒzài 。 wángnèishìyǎngmiànjiē , rénmiǎo 。 hòuyǒuwǎngqínzhōngzhě , jiànrénxiéniǎozài西ānshìshàng 。 zàixiānshēng 。

聊斋志异·鸲鹆拼音版

  《 qú yù 》
   wáng fén bīn yán : qí xiāng yǒu yǎng bā gē zhě , jiāo yǐ yǔ yán , shèn xiá xí , chū yóu bì yǔ zhī jù , xiāng jiāng shù nián yǐ 。 yī rì jiāng guò jiàng zhōu , qù jiā shàng yuǎn , ér zī fǔ yǐ qìng , qí rén chóu kǔ wú cè 。 niǎo yún :“ hé bù shòu wǒ ? sòng wǒ wáng dǐ , dāng de shàn jià , bù chóu guī lù wú zī yě 。” qí rén yún :“ wǒ ān rěn 。” niǎo yán :“ bù fáng 。 zhǔ rén de jià jí xíng , dài wǒ chéng xī èr shí lǐ dà shù xià 。” qí rén cóng zhī 。
   xié zhì chéng , xiāng wèn dá , guān zhě jiàn zhòng 。 yǒu zhōng guì jiàn zhī , wén zhū wáng 。 wáng zhào rù , yù mǎi zhī 。 qí rén yuē :“ xiǎo rén xiāng yī wéi mìng , bù yuàn mài 。” wáng wèn niǎo :“ rǔ yuàn zhù fǒu ?” yán :“ yuàn zhù 。” wáng xǐ , niǎo yòu yán :“ gěi jià shí jīn , wù duō yǔ 。” wáng yì xǐ , lì bì shí jīn , qí rén gù zuò ào huǐ zhuàng ér qù 。 wáng yǔ niǎo yán , yìng duì biàn jié 。 hū ròu dàn zhī 。 shí yǐ , niǎo yuē :“ chén yào yù 。” wáng mìng jīn pén zhù shuǐ , kāi lóng lìng yù 。 yù yǐ , fēi yán jiān , shū líng dǒu yǔ , shàng yǔ wáng dié dié bù xiū 。 qǐng zhī yǔ zào 。 piān xiān ér qǐ , cāo jìn yīn yuē :“ chén qù ya !” gù pàn yǐ shī suǒ zài 。 wáng jí nèi shì yǎng miàn zī jiē , jí mì qí rén zé yǐ miǎo yǐ 。 hòu yǒu wǎng qín zhōng zhě , jiàn qí rén xié niǎo zài xī ān shì shàng 。 cǐ bì zài jī xiān shēng jì 。

  为您推荐:聊斋志异鸲鹆文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签