聊斋志异·刘海石拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 21:00:30

 文言文之家为大家整理聊斋志异·刘海石拼音版、聊斋志异·刘海石注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·刘海石注音版

 《 liúhǎishí 》
  liúhǎishí , táirén , luànbīnzhōu 。 shíshísuì , bīnzhōushēngliúcāngtónghánzhàng , yīnxiāngshàn , dìngwéikūn 。  , hǎishíshīshì , fèngsàngérguī , yīnwènsuìquè 。 cāngjiā , niánshí , shēngèr , zhǎng , shísuì , wèimíngshì , huì 。 cāngyòunèizhōngshì , zhī 。 hòubànniánchánghuànnǎotòng , cǎn 。 bìngyòu , shùyuèchángyòu , érzhīsàngwángqiěxiāng 。 cāngāidào , dàinéngkān 。
  fāngzuòchóujiān , hūnréntōnghǎishízhì 。 cāng , chūményíng 。 fāngzhǎnhánwēn , hǎishíjīngyuē :“ xiōngyǒumièménzhīhuòzhī ?” cāngèrán , jiěsuǒ 。 hǎishíyuē :“ jiǔshīwénwèn , qièjìnkuàng , wèijiā 。” cāngxuànrán , yīnzhuàngduì , hǎishí , érxiàoyuē :“ zāiyāngwèiài , chūwéixiōngdiào 。 ránxìngér , qǐngwéixiōng 。” cāngyuē :“ jiǔ , jìnjīng ‘ yuèrénshù ’  ?” hǎishíyuē :“ shìfēisuǒzhǎng 。 yángzháifēngjiàn , néngzhī 。” cāng , 便biànqiúxiāngzhái 。 dǎohǎishí , nèiwàibiànguānzhī , érqǐngzhūjuànkǒu 。 cāngcóngjiào , 使shǐziqièjiàntáng , cāngzhǐshì 。
  zhì , hǎishíyǎngtiānérshì , xiào 。 zhòngfāngjīng , dànjiànzhàn , shēnbàosuōduǎnjǐnèrchǐ 。 hǎishíjièfāngshǒu , zuòshífǒushēng 。 hǎishíjiūjiǎnnǎohòu , jiànbáishùjīng , zhī , suōxiàngguì , yán , dànqiú 。 hǎishíyuē :“ xiōngxīnshàngwèi ?” jiùxiànghòuzhī 。 suíshǒuérbiàn , hēi 。 zhònghài , hǎishíduōxiùzhōng , yuē :“ shòushēn , bèishàngdàngyǒu , qǐngyànzhī 。” xiū , kěntǎnshì 。 liúqiángzhī , jiànbèishàngbáimáochángzhǐ 。 hǎishízhēntiāo , yuē:“ máolǎo , jiù 。” yòuliú , yǒumáocáièrzhǐ 。 yuē :“ yuèěr 。” cāngbìngzhī 。 yuē :“ shìlái , ménjiàolèi 。” wèn :“  ?” yuē :“ shǔ 。 rénshénwéilíng , zuìrén 。” cāngyuē :“ jiǔjiànjūn , néngshén ! nǎixiān ?” xiàoyuē :“ cóngshīxiǎoěr , yúnxiān 。” wènshī , yún :“ shānshídàorén 。 shì , néngzhī , jiāngguīxiànshī 。” yángàobié 。 juéxiùzhōngkōngkōng , hàiyuē :“ wángzhī ! wěiyǒumáowèi , jīndùn 。” zhònghàirán 。 hǎishíyuē :“ lǐngmáojìn , néngzuòrén , zhǐnénghuàshòu , dùndāngyuǎn 。” shìshìérxiāngmāo , chūménérsǒuquǎn , jiēyuēzhī 。 quānxiàoyuē :“ zài 。” cāngshìzhīduōshǐ , wénhǎishíxiào , suìgǎnshǎodòng 。 ěrzhuōchū , shìwěishàngbáimáojīng , yìngzhēn 。 fāngjiāngjiǎn , érshǐzhuǎnāimíng , tīng 。 hǎishíyuē :“ zàonièduō , máoyóukěn ?” zhíérzhī , suíshǒuhuàwéi 。 xiùchū , cāngliú , nǎiwéifàn 。 wènhòuhuì , yuē :“ nándìng 。 shīyuànhóngshēn , cháng使shǐděngáoshìshàng , jiùzhòngshēng , wèizàijiànshí 。”
  biéhòu , míng , shǐyuē :“ hǎishídàixiān !‘ shānshí ’  ‘ yán ’  , gàihuì 。”

聊斋志异·刘海石拼音版

 《 liú hǎi shí 》
  liú hǎi shí , pú tái rén , bì luàn yú bīn zhōu 。 shí shí sì suì , yǔ bīn zhōu shēng liú cāng kè tóng hán zhàng , yīn xiāng shàn , dìng wéi kūn jì 。 wú hé , hǎi shí shī hù shì , fèng sàng ér guī , yīn wèn suì què 。 cāng kè jiā pō yù , nián sì shí , shēng èr zǐ , zhǎng zǐ jí , shí qī suì , wèi yì míng shì , cì zǐ yì huì 。 cāng kè yòu nèi yì zhōng ní shì nǚ , dà bì zhī 。 hòu bàn nián cháng zǐ huàn nǎo tòng zú , fū qī dà cǎn 。 wú jǐ hé qī bìng yòu zú , yú shù yuè cháng xí yòu sǐ , ér bì pú zhī sàng wáng qiě xiāng jì yě 。 cāng kè āi dào , dài bù néng kān 。
  yī rì fāng zuò chóu jiān , hū hūn rén tōng hǎi shí zhì 。 cāng kè xǐ , jí chū mén yíng yǐ rù 。 fāng yù zhǎn hán wēn , hǎi shí hū jīng yuē :“ xiōng yǒu miè mén zhī huò bù zhī yé ?” cāng kè è rán , mò jiě suǒ yǐ 。 hǎi shí yuē :“ jiǔ shī wén wèn , qiè yí jìn kuàng , wèi bì jiā yě 。” cāng kè xuàn rán , yīn yǐ zhuàng duì , hǎi shí xī xū , jì ér xiào yuē :“ zāi yāng wèi ài , yú chū wéi xiōng diào yě 。 rán xìng ér yù pú , qǐng wéi xiōng hè 。” cāng kè yuē :“ jiǔ bù wù , qǐ jìn jīng ‘ yuè rén shù ’ yē ?” hǎi shí yuē :“ shì fēi suǒ zhǎng 。 yáng zhái fēng jiàn , pō néng xí zhī 。” cāng kè xǐ , biàn qiú xiāng zhái 。 dǎo hǎi shí rù , nèi wài biàn guān zhī , yǐ ér qǐng dǔ zhū juàn kǒu 。 cāng kè cóng qí jiào , shǐ zi xí bì qiè jù jiàn yú táng , cāng kè yī yī zhǐ shì 。
  zhì ní , hǎi shí yǎng tiān ér shì , dà xiào bù yǐ 。 zhòng fāng jīng yí , dàn jiàn ní nǚ zhàn lì wú sè , shēn bào suō duǎn jǐn èr chǐ yú 。 hǎi shí yǐ jiè fāng jī qí shǒu , zuò shí fǒu shēng 。 hǎi shí jiū qí fā jiǎn nǎo hòu , jiàn bái fà shù jīng , yù bá zhī , nǚ suō xiàng guì tí , yán jí qù , dàn qiú wù bá 。 hǎi shí nù yuē :“ rǔ xiōng xīn shàng wèi sǐ yé ?” jiù xiàng hòu bá qù zhī 。 nǚ suí shǒu ér biàn , hēi sè rú lí 。 zhòng dà hài , hǎi shí duō nà xiù zhōng , gù zǐ fù yuē :“ xí shòu dú yǐ shēn , bèi shàng dàng yǒu yì , qǐng yàn zhī 。” fù xiū , bù kěn tǎn shì 。 liú zǐ gù qiáng zhī , jiàn bèi shàng bái máo cháng sì zhǐ xǔ 。 hǎi shí yǐ zhēn tiāo qù , yuē :“ cǐ máo yǐ lǎo , qī rì jí bù kě jiù 。” yòu gù liú cì zǐ , yì yǒu máo cái èr zhǐ 。 yuē :“ sì cǐ kě yuè yú sǐ ěr 。” cāng kè yǐ jí bì pú bìng cì zhī 。 yuē :“ pú shì bù lái , yī mén wú jiào lèi yǐ 。” wèn :“ cǐ hé wù ?” yuē :“ yì hú shǔ 。 xī rén shén qì yǐ wéi líng , zuì lì rén sǐ 。” cāng kè yuē :“ jiǔ bù jiàn jūn , hé néng shén yì rú cǐ ! wú nǎi xiān hū ?” xiào yuē :“ tè cóng shī xí xiǎo jì ěr , hé jù yún xiān 。” wèn qí shī , dá yún :“ shān shí dào rén 。 shì cǐ wù , wǒ bù néng sǐ zhī , jiāng guī xiàn fú yú shī 。” yán yǐ gào bié 。 jué xiù zhōng kōng kōng , hài yuē :“ wáng zhī yǐ ! wěi mò yǒu dà máo wèi qù , jīn yǐ dùn qù 。” zhòng jù hài rán 。 hǎi shí yuē :“ lǐng máo yǐ jìn , bù néng zuò rén , zhǐ néng huà shòu , dùn dāng bù yuǎn 。” yú shì rù shì ér xiāng qí māo , chū mén ér sǒu qí quǎn , jiē yuē wú zhī 。 qǐ quān xiào yuē :“ zài cǐ yǐ 。” cāng kè shì zhī duō yī shǐ , wén hǎi shí xiào , suì fú bù gǎn shǎo dòng 。 tí ěr zhuō chū , shì wěi shàng bái máo yī jīng , yìng rú zhēn 。 fāng jiāng jiǎn bá , ér shǐ zhuǎn cè āi míng , bù tīng bá 。 hǎi shí yuē :“ rǔ zào niè jì duō , bá yī máo yóu bù kěn yé ?” zhí ér bá zhī , suí shǒu fù huà wéi lí 。 nà xiù yù chū , cāng kè kǔ liú , nǎi wéi yī fàn 。 wèn hòu huì , yuē :“ cǐ nán yù dìng 。 wǒ shī lì yuàn hóng shēn , cháng shǐ wǒ děng áo shì shàng , bá jiù zhòng shēng , wèi bì wú zài jiàn shí 。”
  jí bié hòu , xì sī qí míng , shǐ wù yuē :“ hǎi shí dài xiān yǐ !‘ shān shí ’ hé yī ‘ yán ’ zì , gài lǚ zǔ huì yě 。”

 为您推荐:聊斋志异刘海石文言文翻译及赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签