战国策·几瑟亡之楚拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 19:29:05

  文言文之家为您整理战国策·几瑟亡之楚拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·几瑟亡之楚注音版

  《 wángzhīchǔ 》
   wángzhīchǔ , chǔjiāngshōuqínérzhī 。 wèiróngyuē :“ fèigōngshūérxiāngzhěchǔ 。 jīnwángzhīchǔ , chǔyòushōuqínérzhī , zhèngzhī , hán 、 chǔzhīxiàn 。 gōnglìngqínwángyīngzhī 。 hánjuéchǔ , shìqín , qínxiéhánqīnwèi ,  、 chǔhòuzhìzhěxiānwáng 。 wáng 。”

战国策·几瑟亡之楚拼音版

  《 jǐ sè wáng zhī chǔ 》
   jǐ sè wáng zhī chǔ , chǔ jiāng shōu qín ér fù zhī 。 wèi mǐ róng yuē :“ fèi gōng shū ér xiāng jǐ sè zhě chǔ yě 。 jīn jǐ sè wáng zhī chǔ , chǔ yòu shōu qín ér fù zhī , jǐ sè rù zhèng zhī rì , hán 、 chǔ zhī xiàn yì 。 gōng bù rú lìng qín wáng hè bó yīng zhī lì yě 。 hán jué yú chǔ , qí shì qín bì jí , qín xié hán qīn wèi , qí 、 chǔ hòu zhì zhě xiān wáng 。 cǐ wáng yè yě 。”

  为您推荐:战国策·韩二·几瑟亡之楚文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签