战国策·胡衍之出几瑟于楚拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 19:21:08

  文言文之家为您整理战国策·胡衍之出几瑟于楚拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·胡衍之出几瑟于楚注音版

  《 yǎnzhīchūchǔ 》
   yǎnzhīchūchǔ , jiàogōngzhòngwèiwèiwángyuē :“ tàizàichǔ , hángǎnchǔ 。 gōngshìfènggōngjiù , érwéizhīqǐngtài 。 yīnlìngrénwèichǔwángyuē :‘ hángōngjiùér , shìwángbàozhì 。 wángguī 。  , hánquánbàochóuwèi , érwáng 。”’

战国策·胡衍之出几瑟于楚拼音版

  《 hú yǎn zhī chū jǐ sè yú chǔ 》
   hú yǎn zhī chū jǐ sè yú chǔ yě , jiào gōng zhòng wèi wèi wáng yuē :“ tài zǐ zài chǔ , hán bù gǎn lí chǔ yě 。 gōng hé bù shì fèng gōng zǐ jiù , ér wéi zhī qǐng tài zǐ 。 yīn lìng rén wèi chǔ wáng yuē :‘ hán lì gōng zǐ jiù ér qì jǐ sè , shì wáng bào xū zhì yě 。 wáng bù rú jí guī jǐ sè 。 jǐ sè rù , bì yǐ hán quán bào chóu yú wèi , ér dé wáng yǐ 。”’

  为您推荐:战国策·韩二·胡衍之出几瑟于楚文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签