了凡四训改过之法拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-09-15 19:33:21

 文言文之家为您整理了凡四训改过之法拼音版全文、了凡四训改过之法注音版,欢迎阅读。

了凡四训改过之法注音版

 《 gǎiguòzhī 》
  chūnqiūzhūdài , jiànrényándòng , 亿értánhuò , yànzhě , zuǒguózhūguān 。 xiōngzhīzhào , méngxīnérdòng , guòhòuzhěchánghuò , guòbáozhěchángjìnhuò , yǎnduō , wèiyǒuwèidìngérzhě 。 zhìchéngtiān , zhījiāngzhì, guānshànérxiānzhīzhī 。 huòzhījiāngzhì , guānshànérxiānzhīzhī 。 jīnhuòéryuǎnhuò , wèilùnxíngshàn , xiāngǎiguò 。
  dàngǎiguòzhě ,  , yàochǐxīn 。 zhīshèngxián , tóngwéizhàng , bǎishìshī ? shēnliè ? dānrǎnchénqíng , xíng , wèirénzhī , àoránkuì , jiānglúnqínshòuérzhī ; shìzhīxiūchǐzhě ,  。 mèngyuē : chǐzhīrén 。 zhīshèngxián , shīzhīqínshòuěr 。 gǎiguòzhīyào 。
  èr , yàowèixīn 。 tiānzàishàng , guǐshénnán , suīguòzàiyǐnwēi , értiānguǐshén , shíjiànlínzhī , zhòngjiàngzhībǎiyāng , qīngsǔnxiàn ,  ? wéi 。 xiánzhī , zhǐshìzhāorán ; suīyǎnzhīshèn , wénzhīshènqiǎo , érfèigānzǎo , zhōngnán ; bèirén , zhíwén , delǐnlǐn ? wéishì 。 shàngcún , tiānzhīè , yóuhuǐgǎi ; rényǒushēngzuòè , línhuǐ , shànniàn , suìdeshànzhōngzhě 。 wèiniànměng , bǎiniánzhīè 。 qiānniányōu , dēngcáizhào , qiānniánzhīànchú ; guòlùnjiǔjìn , wéigǎiwéiguì 。 dànchénshìcháng , ròushēnyǔn , shǔ , gǎiyóu 。 míngqiānbǎiniándānèmíng , suīxiàosūn , néng ; yōuqiānbǎijiéchénlúnbào , suīshèngxián , néngyuányǐn 。 dewèi ?
  sān , yǒngxīn 。 réngǎiguò , duōshìyīnxún退tuìsuō ; fènránzhènzuò , yòngchí , fánděngdài 。 xiǎozhěmángzàiròu, jué ; zhěshénièzhǐ , zhǎnchú , háoníngzhì , fēngléizhīsuǒwéi 。
  shìsānxīn , yǒuguògǎi , chūnbīng , huànxiāo ? ránrénzhīguò , yǒucóngshìshànggǎizhě , yǒucóngshànggǎizhě , yǒucóngxīnshànggǎizhě ; gōngtóng , xiàoyàn 。
  qiánshāshēng , jīnjièshā ; qián , jīnjiè ; jiùshìérgǎizhīzhě 。 qiángzhìwài , nánbǎibèi , qiěbìnggēnzhōngzài, dōngmiè西shēng , fēijiūjìngkuòránzhīdào 。
  shàngǎiguòzhě , wèijìnshì , xiānmíng ; guòzàishāshēng , yuē : shànghǎoshēng , jiēliànmìng , shāyǎng , néngānqiězhīshā , shòu , dǐnghuò , zhǒngzhǒngtòng , chèsuǐ ; zhīyǎng , zhēngāoluóliè , shíguòkōng , shūshícàigēng, jìnchōng , qiāngzhīshēng , sǔnzhīzāi ? yòuxuèzhīshǔ , jiēhánlíngzhī , yǒulíngzhī , jiē ; zòngnénggōngxiūzhì , 使shǐzhīzūnqīn , qiāngmìng , 使shǐzhīchóuhànqióng ?  , jiāngyǒuduìshítòngxīn , néngxiàyànzhě 。
  qiánhǎo , yuē : rényǒu , qíngsuǒjīn ; bèixiānggān ,  ? běnzhě 。 yòutiānxiàshìzhīháojié , yóurénzhīxuéwèn ; xíngyǒude , jiēzhīwèixiū , gǎnwèizhì 。 fǎn , bànghuǐzhīlái , jiēliànchéngzhī ; jiānghuānránshòu , zhīyǒu ?
  yòuwénér , suīchányànxūntiān , huǒfénkōng , zhōngjiāng ; wénbàngér , suīqiǎoxīnbiàn , chūncánzuòjiǎn , chánmián ; wéi , qiěyǒuhài 。 zhǒngzhǒngguòè , jiēdāngzhī 。
  míng , guòjiāngzhǐ 。
  wèicóngxīnérgǎi ? guòyǒuqiānduān , wéixīnsuǒzào ; xīndòng , guòāncóngshēng ? xuézhěhào , hǎomíng , hǎohuò , hǎo , zhǒngzhǒngzhūguò , zhúlèixúnqiú ; dàndāngxīnwèishàn , zhèngniànxiànqián , xiéniànránrǎnshàng 。 tàiyángdāngkōng , wǎngliǎngqiánxiāo , jīngzhīzhēnchuán 。 guòyóuxīnzào , yóuxīngǎi , zhǎnshù , zhíduàngēn , zhīzhīér , érzhāizāi ?
  zuìshàngzhìxīn , dāngxiàqīngjìng ; cáidòngjué , juézhī ; gǒuwèinéngrán , míngqiǎnzhī ; yòuwèinéngrán , suíshìjìnzhīshàngshìérjiānxíngxiàgōng , wèiwéishī 。 zhíxiàérmèishàng , zhuō 。
  yuàngǎiguò , míngliángpéngxǐng , yōuguǐshénzhèngmíng ; xīnchànhuǐ , zhòuxiè , jīng , èr , zhìyuè , èryuè, sānyuè , yǒuxiàoyàn 。
  huòjuéxīnshéntiánkuàng ; huòjuézhìhuìdùnkāi ; huòchùrǒngérchùniànjiētōng ; huòyuànchóuérhuíchēnzuò ; huòmènghēi ; huòmèngwǎngshèngxiānxián , xiéjiēyǐn ; huòmèngfēitài ; huòmèngchuángfānbǎogài , zhǒngzhǒngshèngshì , jiēguòxiāozuìmièzhīxiàng 。 rándezhígāo , huàérjìn 。
  dāngèrshísuìshí , juéqiánzhīfēiérjìngǎizhī 。 zhìèrshísuì , nǎizhīqiánzhīsuǒgǎi , wèijìn ; èrshíèrsuì , huíshìèrshísuì , yóuzàimèngzhōng , suìsuì , gǎizhī , xíngniánshí , éryóuzhīshíjiǔniánzhīfēi , réngǎiguòzhīxué 。
  bèishēnwéifánliú , guòèwèi , érhuíwǎngshì , chángruòjiànyǒuguòzhě , xīnéryǎn 。 ránrénzhīguòèshēnzhòngzhě , yǒuxiàoyàn : huòxīnshénhūnsāi , zhuǎntóuwàng ; huòshìérchángfánnǎo ; huòjiànjūnérnǎnránxiāng ; huòwénzhènglùnér ; huòshīhuìérrénfǎnyuàn ; huòmèngdiāndǎo , shènwàngyánshīzhì ; jiēzuònièzhīxiāng , gǒulèi , fèn , shèjiùxīn , xìng 。

了凡四训改过之法拼音版

 《 gǎi guò zhī fǎ 》
  chūn qiū zhū dài fū , jiàn rén yán dòng , yì ér tán qí huò fú , mí bù yàn zhě , zuǒ guó zhū jì kě guān yě 。 dà dū jí xiōng zhī zhào , méng hū xīn ér dòng hū sì tǐ , qí guò yú hòu zhě cháng huò fú , guò yú báo zhě cháng jìn huò , sú yǎn duō yì , wèi yǒu wèi dìng ér bù kě cè zhě 。 zhì chéng hé tiān , fú zhī jiāng zhì , guān qí shàn ér bì xiān zhī zhī yǐ 。 huò zhī jiāng zhì , guān qí bù shàn ér bì xiān zhī zhī yǐ 。 jīn yù huò fú ér yuǎn huò , wèi lùn xíng shàn , xiān xū gǎi guò 。
  dàn gǎi guò zhě , dì yī , yào fā chǐ xīn 。 sī gǔ zhī shèng xián , yǔ wǒ tóng wéi zhàng fū , bǐ hé yǐ bǎi shì kě shī ? wǒ hé yǐ yī shēn wǎ liè ? dān rǎn chén qíng , sī xíng bù yì , wèi rén bù zhī , ào rán wú kuì , jiāng rì lún yú qín shòu ér bù zì zhī yǐ ; shì zhī kě xiū kě chǐ zhě , mò dà hū cǐ 。 mèng zǐ yuē : chǐ zhī yú rén dà yǐ 。 yǐ qí dé zhī zé shèng xián , shī zhī zé qín shòu ěr 。 cǐ gǎi guò zhī yào jī yě 。
  dì èr , yào fā wèi xīn 。 tiān dì zài shàng , guǐ shén nán qī , wú suī guò zài yǐn wēi , ér tiān dì guǐ shén , shí jiàn lín zhī , zhòng zé jiàng zhī bǎi yāng , qīng zé sǔn qí xiàn fú , wú hé kě yǐ bù jù ? bù wéi cǐ yě 。 xián jū zhī dì , zhǐ shì zhāo rán ; wú suī yǎn zhī shèn mì , wén zhī shèn qiǎo , ér fèi gān zǎo lù , zhōng nán zì qī ; bèi rén qù pò , bù zhí yī wén yǐ , wū de bù lǐn lǐn ? bù wéi shì yě 。 yī xī shàng cún , mí tiān zhī è , yóu kě huǐ gǎi ; gǔ rén yǒu yī shēng zuò è , lín sǐ huǐ wù , fā yī shàn niàn , suì de shàn zhōng zhě 。 wèi yī niàn měng lì , zú yǐ dí bǎi nián zhī è yě 。 pì rú qiān nián yōu gǔ , yī dēng cái zhào , zé qiān nián zhī àn jù chú ; gù guò bù lùn jiǔ jìn , wéi yǐ gǎi wéi guì 。 dàn chén shì wú cháng , ròu shēn yì yǔn , yī xī bù shǔ , yù gǎi wú yóu yǐ 。 míng zé qiān bǎi nián dān fù è míng , suī xiào zǐ cí sūn , bù néng xǐ dí ; yōu zé qiān bǎi jié chén lún yù bào , suī shèng xián fó pú sà , bù néng yuán yǐn 。 wū de bù wèi ?
  dì sān , xū fà yǒng xīn 。 rén bù gǎi guò , duō shì yīn xún tuì suō ; wú xū fèn rán zhèn zuò , bù yòng chí yí , bù fán děng dài 。 xiǎo zhě rú máng cì zài ròu , sù yǔ jué tī ; dà zhě rú dú shé niè zhǐ , sù yǔ zhǎn chú , wú sī háo níng zhì , cǐ fēng léi zhī suǒ yǐ wéi yì yě 。
  jù shì sān xīn , zé yǒu guò sī gǎi , rú chūn bīng yù rì , hé huàn bù xiāo hū ? rán rén zhī guò , yǒu cóng shì shàng gǎi zhě , yǒu cóng lǐ shàng gǎi zhě , yǒu cóng xīn shàng gǎi zhě ; gōng fū bù tóng , xiào yàn yì yì 。
  rú qián rì shā shēng , jīn jiè bù shā ; qián rì nù lì , jīn jiè bù nù ; cǐ jiù qí shì ér gǎi zhī zhě yě 。 qiáng zhì yú wài , qí nán bǎi bèi , qiě bìng gēn zhōng zài , dōng miè xī shēng , fēi jiū jìng kuò rán zhī dào yě 。
  shàn gǎi guò zhě , wèi jìn qí shì , xiān míng qí lǐ ; rú guò zài shā shēng , jí sī yuē : shàng dì hǎo shēng , wù jiē liàn mìng , shā bǐ yǎng jǐ , qǐ néng zì ān ? qiě bǐ zhī shā yě , jì shòu tú gē , fù rù dǐng huò , zhǒng zhǒng tòng kǔ , chè rù gǔ suǐ ; jǐ zhī yǎng yě , zhēn gāo luó liè , shí guò jí kōng , shū shí cài gēng , jìn kě chōng fù , hé bì qiāng bǐ zhī shēng , sǔn jǐ zhī fú zāi ? yòu sī xuè qì zhī shǔ , jiē hán líng zhī , jì yǒu líng zhī , jiē wǒ yī tǐ ; zòng bù néng gōng xiū zhì dé , shǐ zhī zūn wǒ qīn wǒ , qǐ kě rì qiāng wù mìng , shǐ zhī chóu wǒ hàn wǒ yú wú qióng yě ? yī sī jí cǐ , jiāng yǒu duì shí tòng xīn , bù néng xià yàn zhě yǐ 。
  rú qián rì hǎo nù , bì sī yuē : rén yǒu bù jí , qíng suǒ yí jīn ; bèi lǐ xiāng gān , yú wǒ hé yǔ ? běn wú kě nù zhě 。 yòu sī tiān xià wú zì shì zhī háo jié , yì wú yóu rén zhī xué wèn ; xíng yǒu bù de , jiē jǐ zhī dé wèi xiū , gǎn wèi zhì yě 。 wú xī yǐ zì fǎn , zé bàng huǐ zhī lái , jiē mó liàn yù chéng zhī dì ; wǒ jiāng huān rán shòu cì , hé nù zhī yǒu ?
  yòu wén ér bù nù , suī chán yàn xūn tiān , rú jǔ huǒ fén kōng , zhōng jiāng zì xī ; wén bàng ér nù , suī qiǎo xīn lì biàn , rú chūn cán zuò jiǎn , zì qǔ chán mián ; nù bù wéi wú yì , qiě yǒu hài yě 。 qí yú zhǒng zhǒng guò è , jiē dāng jù lǐ sī zhī 。
  cǐ lǐ jì míng , guò jiāng zì zhǐ 。
  hé wèi cóng xīn ér gǎi ? guò yǒu qiān duān , wéi xīn suǒ zào ; wú xīn bù dòng , guò ān cóng shēng ? xué zhě yú hào sè , hǎo míng , hǎo huò , hǎo nù , zhǒng zhǒng zhū guò , bù bì zhú lèi xún qiú ; dàn dāng yī xīn wèi shàn , zhèng niàn xiàn qián , xié niàn zì rán wū rǎn bù shàng 。 rú tài yáng dāng kōng , wǎng liǎng qián xiāo , cǐ jīng yī zhī zhēn chuán yě 。 guò yóu xīn zào , yì yóu xīn gǎi , rú zhǎn dú shù , zhí duàn qí gēn , xī bì zhī zhī ér fá , yè yè ér zhāi zāi ?
  dà dǐ zuì shàng zhì xīn , dāng xià qīng jìng ; cái dòng jí jué , jué zhī jí wú ; gǒu wèi néng rán , xū míng lǐ yǐ qiǎn zhī ; yòu wèi néng rán , xū suí shì yǐ jìn zhī ; yǐ shàng shì ér jiān xíng xià gōng , wèi wéi shī cè 。 zhí xià ér mèi shàng , zé zhuō yǐ 。
  gù fā yuàn gǎi guò , míng xū liáng péng tí xǐng , yōu xū guǐ shén zhèng míng ; yī xīn chàn huǐ , zhòu yè bù xiè , jīng yī qī , èr qī , yǐ zhì yī yuè , èr yuè , sān yuè , bì yǒu xiào yàn 。
  huò jué xīn shén tián kuàng ; huò jué zhì huì dùn kāi ; huò chù rǒng dá ér chù niàn jiē tōng ; huò yù yuàn chóu ér huí chēn zuò xǐ ; huò mèng tǔ hēi wù ; huò mèng wǎng shèng xiān xián , tí xié jiē yǐn ; huò mèng fēi bù tài xū ; huò mèng chuáng fān bǎo gài , zhǒng zhǒng shèng shì , jiē guò xiāo zuì miè zhī xiàng yě 。 rán bù de zhí cǐ zì gāo , huà ér bù jìn 。
  xī qú bó yù dāng èr shí suì shí , yǐ jué qián rì zhī fēi ér jìn gǎi zhī yǐ 。 zhì èr shí yī suì , nǎi zhī qián zhī suǒ gǎi , wèi jìn yě ; jí èr shí èr suì , huí shì èr shí yī suì , yóu zài mèng zhōng , suì fù yī suì , dì dì gǎi zhī , xíng nián wǔ shí , ér yóu zhī sì shí jiǔ nián zhī fēi , gǔ rén gǎi guò zhī xué rú cǐ 。
  wú bèi shēn wéi fán liú , guò è wèi jí , ér huí sī wǎng shì , cháng ruò bù jiàn qí yǒu guò zhě , xīn cū ér yǎn yì yě 。 rán rén zhī guò è shēn zhòng zhě , yì yǒu xiào yàn : huò xīn shén hūn sāi , zhuǎn tóu jí wàng ; huò wú shì ér cháng fán nǎo ; huò jiàn jūn zǐ ér nǎn rán xiāng jǔ ; huò wén zhèng lùn ér bù lè ; huò shī huì ér rén fǎn yuàn ; huò yè mèng diān dǎo , shèn zé wàng yán shī zhì ; jiē zuò niè zhī xiāng yě , gǒu yī lèi cǐ , jí xū fèn fā , shè jiù tú xīn , xìng wù zì wù 。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签