聊斋志异·余德拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 21:33:58

  文言文之家为您整理聊斋志异·余德拼音版、聊斋志异·余德注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·余德注音版

  《  》
   chāngyǐnnányǒubié , chángwéixiùcáishuì , bànniánláiwèichángguòwèn 。 zhūmén , niánzuìshǎo , érróngqiú , piānpiānshèn 。  , quèyòuyùnjièài 。 zhī , guī , qiǎntuōwènkuīshì 。 shìyǒushū , měiyànxiānrén 。 qièhuāshíwán , fēiěrsuǒjīng 。 yǐnrén , méntóu , shìzhíchū 。 quèláibài , zhǎn , shǐzhīxìngmíng 。 shěnguān , yánshūyǐnyuē , jiézhī , yuē :“ xiāngháiwǎng , gǎnjué 。 yīngzhīfēikòuqiètōngtáozhě , zhīlái 。” yǐnxièzhī 。 mìngjiǔkuǎnyàn , yánxiàoshènhuān 。 xiàng , yǒukūnlúnzhuōtiǎodēng , yíngdǎo 。
   míngzhéjiǎnbàozhǔrén 。 yǐnzhìjiā , jiànyòngmíngguāngzhǐbiǎo , jiéjìng , jīnsuānruòxiāng , píngchāfèngwěikǒngquèèr, chángèrchǐ ; shuǐjīngpíngjìnfěnhuāshù , zhīmíng , gāoèrchǐ , chuízhīwài , shūhuā , hánbāowèi , huāzhuàng湿shīdiéliǎn ,  。 yánjiānguòguǐ , fēngměicháng 。 mìngtóngcuīhuāwéilìng 。 shēngdòng , píngzhōnghuāchànchànzhé , éérdiéchìjiànzhāng , érxiē , yuānránshēng , dùnluò , wéidiéfēiluòyǐn 。 xiàofēigōng , jiǔfāngyǐnmǎn , diéyáng 。 qǐngzhīyòuzuò , liǎngdiéfēiguàn 。 xiàoyún :“ zuò 。” yǐnèrgōng 。 sānzhōng , huāluànduò , piānpiānérxià , xiùzhānjīn 。 tóngxiàoláizhǐshù : yǐnjiǔchóu , chóu 。 yǐnbáozuì , néngjìnchóu , qiángyǐnsānjué , wáng 。 yóushìzhī 。
   ránwéirénguǎjiāo , měimén , guóréntōngdiàoqìng 。 yǐnféngrénzhéxuān , wénzhězhēngjiāohuān , ménwàiguāngàixiāngwàng 。 nài , zhǔrén 。 hòu , yǐnjiā , kōngtíngsǎoxiānchén , zhúlèiduīzhìqīngjiēxià , chuāngjiānlíngduànmián , zhǐyìnwǎnrán 。 wéishèhòuxiǎobáishígāng , shòushí 。 yǐnxiéguīzhùshuǐyǎngzhū , jīngniánshuǐqīngchūzhù , hòuwéiyōngbǎoshísuìzhī , shuǐbìngqīngxiè 。 shìzhīgāngwǎnzài , ménzhīruǎn 。 shǒuzhōng , shuǐsuíshǒuxiè , chūshǒu , dōngyuèbīng 。 jiéwéijīng , yóu 。 yǐnwèirénzhī, chángzhìshì , fēi婿shì 。 jiǔzhījiàn , suǒwánzhěfēncuòmén 。 yuèjiěwéishuǐ , yīn湿shīmǎn , miǎorán , jiùgāngcánshíyóucún 。 yǒudàoshìzhǒngménqiúzhī , yǐnchūshì , dàoshìyuē :“ lónggōngshuǐ 。” yǐnshùérxièzhī 。 dàoshìyuē :“ gāngzhīhún 。” yīnyīnrándeshǎo 。 wènyòng , yuē :“ xièyào , deyǒng寿shòu 。” piàn , huānxièér 。

聊斋志异·余德拼音版

  《 yú dé 》
   wǔ chāng yǐn tú nán yǒu bié dì , cháng wéi yī xiù cái shuì jū , bàn nián lái yì wèi cháng guò wèn 。 yī rì yù zhū qí mén , nián zuì shǎo , ér róng yí qiú mǎ , piān piān shèn dū 。 qū yǔ yǔ , què yòu yùn jiè kě ài 。 yì zhī , guī yǔ qī , qī qiǎn bì tuō yí wèn yǐ kuī qí shì 。 shì yǒu lì shū , měi yàn yú yú xiān rén 。 yī qiè huā shí fú wán , jù fēi ěr mù suǒ jīng 。 yǐn bù cè qí hé rén , yì mén tóu yè , shì zhí tā chū 。 yì rì què lái bài dá , zhǎn qí cì hū , shǐ zhī yú xìng dé míng 。 yǔ cì xì shěn guān fá , yán shū yǐn yuē , gù jié zhī , zé yuē :“ yù xiāng hái wǎng , pú bù gǎn zì jué 。 yīng zhī fēi kòu qiè tōng táo zhě , hé xū bì zhī lái lì 。” yǐn xiè zhī 。 mìng jiǔ kuǎn yàn , yán xiào shèn huān 。 xiàng mù , yǒu kūn lún zhuō mǎ tiǎo dēng , yíng dǎo yǐ qù 。
   míng rì zhé jiǎn bào zhǔ rén 。 yǐn zhì qí jiā , jiàn wū bì jù yòng míng guāng zhǐ biǎo , jié rú jìng , jīn suān ní ruò yì xiāng , yī bì yù píng chā fèng wěi kǒng què yǔ gè èr , gè cháng èr chǐ yú ; yī shuǐ jīng píng jìn fěn huā yī shù , bù zhī hé míng , yì gāo èr chǐ xǔ , chuí zhī fù jǐ wài , yè shū huā mì , hán bāo wèi tǔ , huā zhuàng sì shī dié liǎn yì , dì jí rú xū 。 yán jiān bù guò bā guǐ , fēng měi yì cháng 。 jí mìng tóng zǐ jī gǔ cuī huā wéi lìng 。 gǔ shēng jì dòng , zé píng zhōng huā chàn chàn yù zhé , é ér dié chì jiàn zhāng , jì ér gǔ xiē , yuān rán yī shēng , dì xū dùn luò , jí wéi yī dié fēi luò yǐn yī 。 yú xiào qǐ fēi yī jù gōng , jiǔ fāng yǐn mǎn , dié yì yáng qù 。 qǐng zhī gǔ yòu zuò , liǎng dié fēi jí yú guàn 。 yú xiào yún :“ zuò fǎ zì bì yǐ 。” yì yǐn èr gōng 。 sān gǔ jì zhōng , huā luàn duò , piān piān ér xià , rě xiù zhān jīn 。 gǔ tóng xiào lái zhǐ shù : yǐn dé jiǔ chóu , yú dé sì chóu 。 yǐn yǐ báo zuì , bù néng jìn chóu , qiáng yǐn sān jué , lí xí wáng qù 。 yóu shì yì qí zhī 。
   rán qí wéi rén guǎ jiāo yǔ , měi hé mén jū , bù yǔ guó rén tōng diào qìng 。 yǐn féng rén zhé xuān , wén qí yì zhě zhēng jiāo huān yú , mén wài guān gài xiāng wàng 。 yú pō bù nài , hū cí zhǔ rén qù 。 qù hòu , yǐn rù qí jiā , kōng tíng sǎ sǎo wú xiān chén , zhú lèi duī zhì qīng jiē xià , chuāng jiān líng bó duàn mián , zhǐ yìn wǎn rán 。 wéi shè hòu yí yī xiǎo bái shí gāng , kě shòu shí xǔ 。 yǐn xié guī zhù shuǐ yǎng zhū yú , jīng nián shuǐ qīng rú chū zhù , hòu wéi yōng bǎo yí shí wù suì zhī , shuǐ xù bìng bù qīng xiè 。 shì zhī gāng wǎn zài , mén zhī xū ruǎn 。 shǒu rù qí zhōng , shuǐ suí shǒu xiè , chū qí shǒu zé fù hé , dōng yuè bù bīng 。 yī yè hū jié wéi jīng , yú yóu rú gù 。 yǐn wèi rén zhī , cháng zhì mì shì , fēi zǐ xù bù yǐ shì yě 。 jiǔ zhī jiàn bō , suǒ wán zhě fēn cuò yú mén 。 là yuè hū jiě wéi shuǐ , yīn shī mǎn dì , yú yì miǎo rán , qí jiù gāng cán shí yóu cún 。 hū yǒu dào shì zhǒng mén qiú zhī , yǐn chū yǐ shì , dào shì yuē :“ cǐ lóng gōng xù shuǐ qì yě 。” yǐn shù qí pò ér bù xiè zhī yì 。 dào shì yuē :“ cǐ gāng zhī hún yě 。” yīn yīn rán qǐ de shǎo xǔ 。 wèn qí hé yòng , yuē :“ yǐ xiè hé yào , kě de yǒng shòu 。” yǔ yī piàn , huān xiè ér qù 。

  为您推荐:聊斋志异余德原文翻译 聊斋志异余德白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签