聊斋志异·杨千总拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 22:07:45

  文言文之家为您整理聊斋志异·杨千总拼音版、聊斋志异·杨千总注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·杨千总注音版

  《 yángqiānzǒng 》
   míngōngjiābèibīngtáomínshí , yǒuqiānzǒngyánghuàlínláiyíng 。 guāngàizài , ǒujiànrén便biàn , yángguāngōngshèzhī , gōngzhǐ 。 yángyuē :“  , xiǎozhī 。” nǎiyáoyuē :“ ēzhě ! fèngzèngkuàiténgzānwǎnzi 。” fēishǐ , zhèngzhōng 。 rénbēn , 便biàn 。

聊斋志异·杨千总拼音版

  《 yáng qiān zǒng 》
   bì mín bù gōng jí jiā qǐ bèi bīng táo mín shí , yǒu qiān zǒng yáng huà lín lái yíng 。 guān gài zài tú , ǒu jiàn yī rén yí biàn lù cè , yáng guān gōng yù shè zhī , gōng jí hē zhǐ 。 yáng yuē :“ cǐ nú wú lǐ , hé xiǎo bù zhī 。” nǎi yáo hū yuē :“ yí ē zhě ! fèng zèng yī gǔ kuài jī téng zān wǎn jì zi 。” jí fēi shǐ qù , zhèng zhōng qí jì 。 qí rén jí bēn , biàn yè wū dì 。

  为您推荐:聊斋志异杨千总文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签