战国策·武灵王平昼闲居拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-05 21:01:55

 文言文之家为您整理战国策·武灵王平昼闲居拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·武灵王平昼闲居注音版

 《 língwángpíngzhòuxián 》
  língwángpíngzhòuxián , féishìzuò , yuē :“ wángshìshìzhībiàn , quánjiǎbīngzhīyòng , niànjiǎn 、 xiāngzhī ,  、 zhī ?” wángyuē :“ wàngxiān , jūnzhīdào ; cuòzhìmíngzhǔzhīcháng , chénzhīlùn 。 shìxiánjūnjìngéryǒudàomín便biànshìzhījiào , dòngyǒumíngxiānshìzhīgōng 。 wéirénchénzhě , qióngyǒuchángràngzhījié , tōngyǒumínzhǔzhī 。 liǎngzhě , jūnchénzhīfēn 。 jīnxiāngzhǔzhī ,  、 zháizhīxiāng , érshìjiàn 。 ruòzhě , yòngshǎoérgōngduō , jìnbǎixìngzhīláo , érxiǎngwǎngzhīxūn 。 yǒugāoshìzhīgōngzhě , zhīlèi ; yǒuzhīzhīzhě , bèishùrénzhīkǒng 。 jīnjiāngshèjiàobǎixìng , érshìguǎrén 。”
  féiyuē :“ chénwénzhī , shìgōng , xíngmíng 。 jīnwángdìngzhī , dàitiānxiàzhī 。 lùnzhìzhě , chénggōngzhěmóuzhòng 。 shùnyǒumiáo , értǎnluǒguó , fēiyǎngérzhì , lùnéryāogōng 。 zhěànchéngshì , zhìzhějiànwèiméng , wángsuìxíngzhī 。” wángyuē :“ guǎrénfēi , kǒngtiānxiàxiàozhī 。 kuángzhī , zhīzhěāiyān ; zhězhīxiào , xiánzhěyān 。 shìyǒushùnzhě , zhīgōngwèizhī 。 suīshìxiào , zhōngshānyǒuzhī 。”
  wángsuì 。 使shǐwángsūnxiègàogōngchéngyuē :“ guǎrén , qiějiāngcháo , shūzhīzhī 。 jiātīngqīn , guótīngjūn , jīnzhīgōngxíng 。 fǎnqīn , chénzhǔ , xiānwángzhītōng 。 jīnguǎrénzuòjiào , érshū , kǒngtiānxiàzhī 。 zhìguóyǒucháng , érmínwéiběn ; cóngzhèngyǒujīng , érlìngxíngwéishàng 。 míngzàilùnjiàn , xíngzhèngzàixìnguì 。 jīnzhī , fēiyǎngérzhì 。 shìyǒusuǒchū , gōngyǒusuǒzhǐ 。 shìchénggōng , ránhòuqiějiàn 。 jīnguǎrénkǒngshūcóngzhèngzhījīng , gōngshūzhī 。 qiěguǎrénwénzhī , shìguózhěxíng , yīnguìzhěmínglèi 。 guǎrényuàngōngshūzhī , chéngzhīgōng 。 使shǐxièzhīshū , qǐngyān 。”
  gōngchéngzàibàiyuē :“ chénwénwángzhī , nìngqǐn , néngzǒu , shìxiānjìn 。 wángjīnmìngzhī , chéngǎnjiézhōng 。 chénwénzhī : zhōngguózhě , cōngmíngruìzhīzhīsuǒ , wàncáiyòngzhīsuǒ , xiánshèngzhīsuǒjiào 。 rénzhīsuǒshī , shīshūyuèzhīsuǒyòng , mǐnzhīsuǒshì , yuǎnfāngzhīsuǒguān , mánzhīsuǒxíng 。 jīnwángshì , éryuǎnfāngzhī , biànzhījiào , zhīdào , rénzhīxīn , pànxuézhě , zhōngguó , chényuànwángzhī 。”
  使shǐzhěbàowáng 。 wángyuē :“ wénshūzhībìng 。” zhīgōngshūchéngjiā , qǐngzhīyuē :“ zhě , suǒ便biànyòng ; zhě , suǒ便biànshì 。 shìshèngrénguānxiāngérshùn , yīnshìérzhì , suǒmínérhòuguó 。 bèiwénshēn , cuòzuǒrèn , ōuyuèzhīmín 。 hēi齿chǐdiāo , guànshúfèng , zhīguó 。 tóng , 便biàn 。 shìxiāngéryòngbiàn , shìér 。 shìshèngréngǒumín , yòng ; guǒ便biànshì , tóng 。 zhěshīér , zhōngguótóngérjiào , yòukuàngshānzhī便biàn ? jiùzhībiàn , zhīzhěnéng ; yuǎnjìnzhī , xiánshèngnéngtóng 。 qióngxiāngduō , xuéduōbiàn 。 zhīér , érfēizhě , gōngqiúshàn 。 jīnqīngzhīsuǒyánzhě ,  。 zhīsuǒyánzhě , suǒzhì 。 jīnguódōngyǒu 、 báoluòzhīshuǐ ,  、 zhōngshāntóngzhī , érzhōuzhīyòng 。 chángshānzhìdài 、 shàngdǎng , dōngyǒuyàn 、 dōngzhījìng , 西yǒulóufán 、 qín 、 hánzhībiān, érshèzhībèi 。 guǎrénqiězhōuzhīyòng , qiúshuǐzhīmín , shǒu 、 báoluòzhīshuǐ ; biànshè , bèicān 、 lóufán 、 qín 、 hánzhībiān 。 qiězhějiǎnzhǔsāijìnyáng , shàngdǎng , érxiāngwángjiānróngdài , rǎngzhū , zhīzhīsuǒmíng 。 xiānshízhōngshānzhīqiángbīng , qīnlüè , lèimín , yǐnshuǐwéihào , fēishèzhīshénlíng , hàoshǒu 。 xiānwáng忿fènzhī , yuànwèinéngbào 。 jīnshèzhī , jìnbèishàngdǎngzhīxíng , yuǎnbàozhōngshānzhīyuàn 。 érshūshùnzhōngguózhījiǎn 、 xiāngzhī, èbiànzhīmíngérwàngguóshìzhīchǐ , fēiguǎrénsuǒwàngzi !”
  gōngchéngzàibàishǒuyuē :“ chénwángzhī , gǎndàoshìzhījiān 。 jīnduànjiǎn 、 xiāngzhī , shùnxiānwángzhīzhì , chéngǎntīnglìng 。” zàibài , nǎi 。
  zhàowénjìnjiànyuē :“ nóngláoérjūnyǎngyān , zhèngzhījīng 。 zhěchénérzhīzhělùnyān , jiàozhīdào 。 chényǐnzhōng , jūnyán , guózhī 。 chénsuī , yuànjiézhōng 。” wángyuē :“ èrǎo , zhōngguòzuì , yán 。” zhàowényuē :“ dāngshì , zhīdào 。 yǒucháng , zhīzhì 。 xiūqiān , mínzhīzhí 。 sānzhě , xiānshèngzhīsuǒjiào 。 jīnjūnshì , éryuǎnfāngzhī , biànjiàozhī , zhīdào , chényuànwángzhīzhī 。”
  wángyuē :“ yánshìzhījiān 。 chángmín , xuézhěchénsuǒwén 。 liǎngzhě , suǒchéngguānérshùnzhèng , fēisuǒguānyuǎnérlùnshǐ 。 qiěsāndàitóngérwáng , tóngjiàoérzhèng 。 zhīzhězuòjiào , érzhězhìyān 。 xiánzhě , xiàozhěyān 。 zhìzhīmín 。 lùnxīn ; zhīzhòng , zhì 。 shìhuà , érbiàn , shèngrénzhīdào 。 chéngjiàoérdòng , xún , mínzhīzhí 。 zhīxuézhīrén , néngwénqiān , zhībiàn , néngshíhuà 。 wéizhědàirén , zhìjīnzhě , shìzhī 。”
  zhàozàojiànyuē :“ yǐnzhōngjié , jiānzhīshǔ 。 guó , zéizhīlèi 。 fànjiānzhěshēn , jiànguózhězōng 。 fǎnliǎngzhě , xiānshèngzhīmíngxíng , chénxiàzhīzuì 。 chénsuī , yuànjìnzhōng , dùn 。” wáng :“ jiéhuì , zhōng 。 shàngyán , míng。 zhōngwēi , míngrén 。 yán 。”
  zhàozàoyuē :“ chénwénzhī , shèngrénmínérjiào , zhīzhěbiànérdòng 。 yīnmínérjiàozhě , láoérchénggōng ; érdòngzhě , jìngérjiàn 。 jīnwángchūxún , shì , fēisuǒjiàomínérchéng 。 qiězhězhìyín , zhěluànmín 。 shìguózhězhī , zhōngguójìnmánzhīxíng , fēisuǒjiàomínérchéngzhě 。 qiěxúnguò , xiū , chényuànwángzhīzhī。”
  wángyuē :“ jīntóng , zhī ? wángxiāng , zhīxún ?  、 shénnóngjiàoérzhū , huáng 、 yáo 、 shùnzhūér。 zhìsānwáng , guānshíérzhì , yīnshìérzhì , zhìlìng , shùn ; xiè , 便biànyòng 。 shìdào , 便biànguó 。 shèngrénzhīxīng , xiāngérwáng 。 xià 、 yīnzhīshuāi , érmiè 。 ránfǎnwèifēi , érxúnwèiduō 。 qiěérzhìyín , shìzōu 、 xíng ; érmín , shì 、 yuèjùnmín 。 shìshèngrénshēnzhīwèi , 便biànshìzhīwèijiào , jìn退tuìzhīwèijié , zhīzhì , suǒchángmín , fēisuǒlùnxiánzhě 。 shèngliú , xiánbiàn 。 yànyuē :‘ shūwéizhě , jìnzhīqíng 。 zhìjīnzhě , shìzhībiàn 。’ xúnzhīgōng , gāoshì ; zhīxué , zhìjīn 。 fǎn 。”

战国策·武灵王平昼闲居拼音版

 《 wǔ líng wáng píng zhòu xián jū 》
  wǔ líng wáng píng zhòu xián jū , féi yì shì zuò , yuē :“ wáng lǜ shì shì zhī biàn , quán jiǎ bīng zhī yòng , niàn jiǎn 、 xiāng zhī jì , jì hú 、 dí zhī lì hū ?” wáng yuē :“ sì lì bù wàng xiān dé , jūn zhī dào yě ; cuò zhì wù míng zhǔ zhī cháng , chén zhī lùn yě 。 shì yǐ xián jūn jìng ér yǒu dào mín biàn shì zhī jiào , dòng yǒu míng gǔ xiān shì zhī gōng 。 wéi rén chén zhě , qióng yǒu dì cháng cí ràng zhī jié , tōng yǒu bǔ mín yì zhǔ zhī yè 。 cǐ liǎng zhě , jūn chén zhī fēn yě 。 jīn wú yù jì xiāng zhǔ zhī yè , qǐ hú 、 zhái zhī xiāng , ér zú shì bù jiàn yě 。 dí ruò zhě , yòng lì shǎo ér gōng duō , kě yǐ wú jìn bǎi xìng zhī láo , ér xiǎng wǎng gǔ zhī xūn 。 fū yǒu gāo shì zhī gōng zhě , bì fù yí sú zhī lèi ; yǒu dú zhī zhī lǜ zhě , bì bèi shù rén zhī kǒng 。 jīn wú jiāng hú fú qí shè yǐ jiào bǎi xìng , ér shì bì yì guǎ rén yǐ 。”
  féi yì yuē :“ chén wén zhī , yí shì wú gōng , yí xíng wú míng 。 jīn wáng jí dìng fù yí sú zhī lǜ , dài wú gù tiān xià zhī yì yǐ 。 fū lùn zhì dé zhě bù hé yú sú , chéng dà gōng zhě bù móu yú zhòng 。 xī shùn wǔ yǒu miáo , ér yǔ tǎn rù luǒ guó , fēi yǐ yǎng yù ér lè zhì yě , yù yǐ lùn dé ér yāo gōng yě 。 yú zhě àn yú chéng shì , zhì zhě jiàn yú wèi méng , wáng qí suì xíng zhī 。” wáng yuē :“ guǎ rén fēi yí hú fú yě , wú kǒng tiān xià xiào zhī 。 kuáng fū zhī lè , zhī zhě āi yān ; yú zhě zhī xiào , xián zhě qī yān 。 shì yǒu shùn wǒ zhě , zé hú fú zhī gōng wèi kě zhī yě 。 suī qū shì yǐ xiào wǒ , hú dì zhōng shān wú bì yǒu zhī 。”
  wáng suì hú fú 。 shǐ wáng sūn xiè gào gōng zǐ chéng yuē :“ guǎ rén hú fú , qiě jiāng yǐ cháo , yì yù shū zhī fú zhī yě 。 jiā tīng yú qīn , guó tīng yú jūn , gǔ jīn zhī gōng xíng yě 。 zǐ bù fǎn qīn , chén bù nì zhǔ , xiān wáng zhī tōng yì yě 。 jīn guǎ rén zuò jiào yì fú , ér shū bù fú , wú kǒng tiān xià yì zhī yě 。 fū zhì guó yǒu cháng , ér lì mín wéi běn ; cóng zhèng yǒu jīng , ér lìng xíng wéi shàng 。 gù míng dé zài yú lùn jiàn , xíng zhèng zài yú xìn guì 。 jīn hú fú zhī yì , fēi yǐ yǎng yù ér lè zhì yě 。 shì yǒu suǒ chū , gōng yǒu suǒ zhǐ 。 shì chéng gōng lì , rán hòu dé qiě jiàn yě 。 jīn guǎ rén kǒng shū nì cóng zhèng zhī jīng , yǐ fǔ gōng shū zhī yì 。 qiě guǎ rén wén zhī , shì lì guó zhě xíng wú yé , yīn guì qī zhě míng bù lèi 。 gù guǎ rén yuàn mù gōng shū zhī yì , yǐ chéng hú fú zhī gōng 。 shǐ xiè yè zhī shū , qǐng fú yān 。”
  gōng zǐ chéng zài bài yuē :“ chén gù wén wáng zhī hú fú yě , bù nìng qǐn jí , bù néng qū zǒu , shì yǐ bù xiān jìn 。 wáng jīn mìng zhī , chén gù gǎn jié qí yú zhōng 。 chén wén zhī : zhōng guó zhě , cōng míng ruì zhī zhī suǒ jū yě , wàn wù cái yòng zhī suǒ jù yě , xián shèng zhī suǒ jiào yě 。 rén yì zhī suǒ shī yě , shī shū lǐ yuè zhī suǒ yòng yě , yì mǐn jì yì zhī suǒ shì yě , yuǎn fāng zhī suǒ guān fù yě , mán yí zhī suǒ yì xíng yě 。 jīn wáng shì cǐ , ér xí yuǎn fāng zhī fú , biàn gǔ zhī jiào , yì gǔ zhī dào , nì rén zhī xīn , pàn xué zhě , lí zhōng guó , chén yuàn dà wáng tú zhī 。”
  shǐ zhě bào wáng 。 wáng yuē :“ wú gù wén shū zhī bìng yě 。” jí zhī gōng shū chéng jiā , zì qǐng zhī yuē :“ fū fú zhě , suǒ yǐ biàn yòng yě ; lǐ zhě , suǒ yǐ biàn shì yě 。 shì yǐ shèng rén guān qí xiāng ér shùn yí , yīn qí shì ér zhì lǐ , suǒ yǐ lì qí mín ér hòu qí guó yě 。 bèi fā wén shēn , cuò bì zuǒ rèn , ōu yuè zhī mín yě 。 hēi chǐ diāo tí , tí guàn shú fèng , dà wú zhī guó yě 。 lǐ fú bù tóng , qí biàn yī yě 。 shì yǐ xiāng yì ér yòng biàn , shì yì ér lǐ yì 。 shì gù shèng rén gǒu kě yǐ lì qí mín , bù yī qí yòng ; guǒ kě yǐ biàn qí shì , bù tóng qí lǐ 。 rú zhě yī shī ér lǐ yì , zhōng guó tóng sú ér jiào lí , yòu kuàng shān gǔ zhī biàn hū ? gù qù jiù zhī biàn , zhī zhě bù néng yī ; yuǎn jìn zhī fú , xián shèng bù néng tóng 。 qióng xiāng duō yì , qǔ xué duō biàn 。 bù zhī ér bù yí , yì yú jǐ ér bù fēi zhě , gōng yú qiú shàn yě 。 jīn qīng zhī suǒ yán zhě , sú yě 。 wú zhī suǒ yán zhě , suǒ yǐ zhì sú yě 。 jīn wú guó dōng yǒu hé 、 báo luò zhī shuǐ , yǔ qí 、 zhōng shān tóng zhī , ér wú zhōu jí zhī yòng 。 zì cháng shān yǐ zhì dài 、 shàng dǎng , dōng yǒu yàn 、 dōng hú zhī jìng , xī yǒu lóu fán 、 qín 、 hán zhī biān , ér wú qí shè zhī bèi 。 gù guǎ rén qiě jù zhōu jí zhī yòng , qiú shuǐ jū zhī mín , yǐ shǒu hé 、 báo luò zhī shuǐ ; biàn fú qí shè , yǐ bèi qí cān hú 、 lóu fán 、 qín 、 hán zhī biān 。 qiě xī zhě jiǎn zhǔ bù sāi jìn yáng , yǐ jí shàng dǎng , ér xiāng wáng jiān róng qǔ dài , yǐ rǎng zhū hú , cǐ yú zhī zhī suǒ míng yě 。 xiān shí zhōng shān fù qí zhī qiáng bīng , qīn lüè wú dì , xì lèi wú mín , yǐn shuǐ wéi hào , fēi shè jì zhī shén líng , jí hào jǐ bù shǒu 。 xiān wáng fèn zhī , qí yuàn wèi néng bào yě 。 jīn qí shè zhī fú , jìn kě yǐ bèi shàng dǎng zhī xíng , yuǎn kě yǐ bào zhōng shān zhī yuàn 。 ér shū yě shùn zhōng guó zhī sú yǐ nì jiǎn 、 xiāng zhī yì , è biàn fú zhī míng ér wàng guó shì zhī chǐ , fēi guǎ rén suǒ wàng yú zi !”
  gōng zǐ chéng zài bài qǐ shǒu yuē :“ chén yú bù dá yú wáng zhī yì , gǎn dào shì sú zhī jiān 。 jīn yù duàn jiǎn 、 xiāng zhī yì , yǐ shùn xiān wáng zhī zhì , chén gǎn bù tīng lìng 。” zài bài , nǎi cì hú fú 。
  zhào wén jìn jiàn yuē :“ nóng fū láo ér jūn zǐ yǎng yān , zhèng zhī jīng yě 。 yú zhě chén yì ér zhī zhě lùn yān , jiào zhī dào yě 。 chén wú yǐn zhōng , jūn wú bì yán , guó zhī lù yě 。 chén suī yú , yuàn jié qí zhōng 。” wáng yuē :“ lǜ wú è rǎo , zhōng wú guò zuì , zǐ qí yán hū 。” zhào wén yuē :“ dāng shì fǔ sú , gǔ zhī dào yě 。 yī fú yǒu cháng , lǐ zhī zhì yě 。 xiū fǎ wú qiān , mín zhī zhí yě 。 sān zhě , xiān shèng zhī suǒ yǐ jiào 。 jīn jūn shì cǐ , ér xí yuǎn fāng zhī fú , biàn jiào zhī gǔ , yì gǔ zhī dào , gù chén yuàn wáng zhī tú zhī 。”
  wáng yuē :“ zǐ yán shì sú zhī jiān 。 cháng mín nì yú xí sú , xué zhě chén yú suǒ wén 。 cǐ liǎng zhě , suǒ yǐ chéng guān ér shùn zhèng yě , fēi suǒ yǐ guān yuǎn ér lùn shǐ yě 。 qiě fú sān dài bù tóng fú ér wáng , wǔ bó bù tóng jiào ér zhèng 。 zhī zhě zuò jiào , ér yú zhě zhì yān 。 xián zhě yì sú , bù xiào zhě jū yān 。 fū zhì yú fú zhī mín 。 bù zú yǔ lùn xīn ; jū yú sú zhī zhòng , bù zú yǔ zhì yì 。 gù shì yǔ sú huà , ér lǐ yǔ biàn jù , shèng rén zhī dào yě 。 chéng jiào ér dòng , xún fǎ wú sī , mín zhī zhí yě 。 zhī xué zhī rén , néng yù wén qiān , dá yú lǐ zhī biàn , néng yǔ shí huà 。 gù wéi jǐ zhě bù dài rén , zhì jīn zhě bù fǎ gǔ , zǐ qí shì zhī 。”
  zhào zào jiàn yuē :“ yǐn zhōng bù jié , jiān zhī shǔ yě 。 yǐ sī wū guó , zéi zhī lèi yě 。 fàn jiān zhě shēn sǐ , jiàn guó zhě zú zōng 。 fǎn cǐ liǎng zhě , xiān shèng zhī míng xíng , chén xià zhī dà zuì yě 。 chén suī yú , yuàn jìn qí zhōng , wú dùn qí sǐ 。” wáng rì :“ jié yì bù huì , zhōng yě 。 shàng wú bì yán , míng yě 。 zhōng bù pì wēi , míng bù jù rén 。 zǐ qí yán hū 。”
  zhào zào yuē :“ chén wén zhī , shèng rén bù yì mín ér jiào , zhī zhě bù biàn sú ér dòng 。 yīn mín ér jiào zhě , bù láo ér chéng gōng ; jù sú ér dòng zhě , lǜ jìng ér yì jiàn yě 。 jīn wáng yì chū bù xún sú , hú fú bù gù shì , fēi suǒ yǐ jiào mín ér chéng lǐ yě 。 qiě fú qí zhě zhì yín , sú pì zhě luàn mín 。 shì yǐ lì guó zhě bù xí qí pì zhī fú , zhōng guó bù jìn mán yí zhī xíng , fēi suǒ yǐ jiào mín ér chéng lǐ zhě yě 。 qiě xún fǎ wú guò , xiū lǐ wú yé , chén yuàn wáng zhī tú zhī 。”
  wáng yuē :“ gǔ jīn bù tóng sú , hé gǔ zhī fǎ ? dì wáng bù xiāng xí , hé lǐ zhī xún ? mì xì 、 shén nóng jiào ér bù zhū , huáng dì 、 yáo 、 shùn zhū ér bù nù 。 jí zhì sān wáng , guān shí ér zhì fǎ , yīn shì ér zhì lǐ , fǎ dù zhì lìng , gè shùn qí yí ; yī fú qì xiè , gè biàn qí yòng 。 gù lǐ shì bù bì yī qí dào , biàn guó bù bì fǎ gǔ 。 shèng rén zhī xīng yě , bù xiāng xí ér wáng 。 xià 、 yīn zhī shuāi yě , bù yì lǐ ér miè 。 rán zé fǎn gǔ wèi kě fēi , ér xún lǐ wèi zú duō yě 。 qiě fú qí ér zhì yín , shì zōu 、 lǔ wú qí xíng yě ; sú pì ér mín yì , shì wú 、 yuè wú jùn mín yě 。 shì yǐ shèng rén lì shēn zhī wèi fú , biàn shì zhī wèi jiào , jìn tuì zhī wèi jié , yī fú zhī zhì , suǒ yǐ qí cháng mín , fēi suǒ yǐ lùn xián zhě yě 。 gù shèng yǔ sú liú , xián yǔ biàn jù 。 yàn yuē :‘ yǐ shū wéi yù zhě , bù jìn yú mǎ zhī qíng 。 yǐ gǔ zhì jīn zhě , bù dá yú shì zhī biàn 。’ gù xún fǎ zhī gōng , bù zú yǐ gāo shì ; fǎ gǔ zhī xué , bù zú yǐ zhì jīn 。 zǐ qí wù fǎn yě 。”

 为您推荐:战国策·赵二·武灵王平昼闲居文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签