战国策·楼缓将使伏事辞行拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:14:14

  文言文之家为您整理战国策·楼缓将使伏事辞行拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·楼缓将使伏事辞行注音版

  《 lóuhuǎnjiāng使shǐshìxíng 》
   lóuhuǎnjiāng使shǐ , shì , xíng , wèizhàowángyuē :“ chénsuījìnjiézhī , jiànwáng 。” wángyuē :“ shìyán ? qiěwèishūérhòuqīng 。” lóuyuē :“ wángwéngōngmóuzhīsòng ? fēiròushí 。 wénzhāngshànsòng , ègōngmóu , yínrán。 jīnchénzhīwáng , fēisòngzhīgōngmóu , érèchénzhěguòwénzhāng 。 chénjiànwáng 。” wángyuē :“ miǎnxíng , guǎrényǒushìyán 。” lóuzisuìxíng 。
   hòuzhōngfǎn , liáng 。 hòuzhěláiyán , érwángtīng , yuē :“ lóuziyǒuyán 。”

战国策·楼缓将使伏事辞行拼音版

  《 lóu huǎn jiāng shǐ fú shì cí xíng 》
   lóu huǎn jiāng shǐ , fú shì , cí xíng , wèi zhào wáng yuē :“ chén suī jìn lì jié zhī , sǐ bù fù jiàn yú wáng yǐ 。” wáng yuē :“ shì hé yán yě ? gù qiě wèi shū ér hòu jì qīng 。” lóu zǐ yuē :“ wáng bù wén gōng zǐ móu yí zhī yú sòng hū ? fēi ròu bù shí 。 wén zhāng shàn sòng , è gōng zǐ móu yí , yín rán 。 jīn chén zhī yú wáng , fēi sòng zhī yú gōng zǐ móu yí yě , ér è chén zhě guò wén zhāng 。 gù chén sǐ bù fù jiàn yú wáng yǐ 。” wáng yuē :“ zǐ miǎn xíng yǐ , guǎ rén yǔ zǐ yǒu shì yán yǐ 。” lóu zi suì xíng 。
   hòu yǐ zhōng mù fǎn , rù liáng 。 hòu zhě lái yán , ér wáng fú tīng , yuē :“ xī yǐ yǔ lóu zi yǒu yán yǐ 。”

  为您推荐:战国策·赵四·楼缓将使伏事辞行文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签