战国策·虞卿请赵王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:16:59

  文言文之家为您整理战国策·虞卿请赵王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·虞卿请赵王注音版

  《 qīngqǐngzhàowáng 》
   qīngqǐngzhàowángyuē :“ rénzhīqíng , níngcháorén ? níngcháorén ?” zhàowángyuē :“ rénníngcháoréněr , níngcháorén ?” qīngyuē :“ wèiwéicóngzhǔ , érwéizhěfànzuò 。 jīnwángnéngbǎizhī , ruòwànzhī , qǐngshāfànzuòwèi 。 fànzuò , cóngshìzhào 。” zhàowángyuē :“ shàn 。” nǎi使shǐrénbǎizhī , qǐngshāfànzuòwèi 。 wèiwángnuò , 使shǐzhífànzuò , érwèishā 。
   fànzuòxiànshūwèiwángyuē :“ chénwénzhàowángbǎizhīqǐngshāzuòzhīshēn 。 shāzuìfànzuò , zuòbáo ; érbǎizhī,  。 chénqièwéiwángměizhī 。 suīrán , éryǒuyān , bǎizhī , érzhěshēng , zhǔwéitiānxiàxiàochénqièwéirénshì , ruòshēngrénshì使shǐ 。”
   yòuhòuxiāngxìnlíngjūnshūyuē :“ zhào 、 wèi , zhànzhīguó 。 zhàowángzhǐchǐzhīshūlái , érwèiwángqīngwéizhīshāzuìzhīzuò , zuòsuīxiào , wèizhīmiǎnxiāngwàng 。 chángwèizhī , zuìzhào 。 guónèiyòngchén , wàisuīde , shìnéngshǒu 。 ránjīnnéngshǒuwèizhě , jūn 。 wángtīngzhàoshāzuòzhīhòu , qiángqínzhàozhī , bèizhàozhī , jūnjiāngzhǐzhī ? jūnzhīlèi 。” xìnlíngjūnyuē :“ shàn 。” yánzhīwángérchūzhī 。

战国策·虞卿请赵王拼音版

  《 yú qīng qǐng zhào wáng 》
   yú qīng qǐng zhào wáng yuē :“ rén zhī qíng , níng cháo rén hū ? níng cháo yú rén yě ?” zhào wáng yuē :“ rén yì níng cháo rén ěr , hé gù níng cháo yú rén ?” yú qīng yuē :“ fū wèi wéi cóng zhǔ , ér wéi zhě fàn zuò yě 。 jīn wáng néng yǐ bǎi lǐ zhī dì , ruò wàn hù zhī dū , qǐng shā fàn zuò yú wèi 。 fàn zuò sǐ , zé cóng shì kě yí yú zhào 。” zhào wáng yuē :“ shàn 。” nǎi shǐ rén yǐ bǎi lǐ zhī dì , qǐng shā fàn zuò yú wèi 。 wèi wáng xǔ nuò , shǐ sī tú zhí fàn zuò , ér wèi shā yě 。
   fàn zuò xiàn shū wèi wáng yuē :“ chén wén zhào wáng yǐ bǎi lǐ zhī dì qǐng shā zuò zhī shēn 。 fū shā wú zuì fàn zuò , zuò báo gù yě ; ér dé bǎi lǐ zhī dì , dà lì yě 。 chén qiè wéi dà wáng měi zhī 。 suī rán , ér yǒu yī yān , bǎi lǐ zhī dì bù kě dé , ér sǐ zhě bù kě fù shēng yě , zé zhǔ bì wéi tiān xià xiào yǐ ! chén qiè yǐ wéi yǔ qí yǐ sǐ rén shì , bù ruò yǐ shēng rén shì shǐ yě 。”
   yòu yí qí hòu xiāng xìn líng jūn shū yuē :“ fū zhào 、 wèi , dí zhàn zhī guó yě 。 zhào wáng yǐ zhǐ chǐ zhī shū lái , ér wèi wáng qīng wéi zhī shā wú zuì zhī zuò , zuò suī bù xiào , gù wèi zhī miǎn xiāng wàng yě 。 cháng yǐ wèi zhī gù , dé zuì yú zhào 。 fū guó nèi wú yòng chén , wài suī de dì , shì bù néng shǒu 。 rán jīn néng shǒu wèi zhě , mò rú jūn yǐ 。 wáng tīng zhào shā zuò zhī hòu , qiáng qín xí zhào zhī yù , bèi zhào zhī gē , zé jūn jiāng hé yǐ zhǐ zhī ? cǐ jūn zhī lèi yě 。” xìn líng jūn yuē :“ shàn 。” jù yán zhī wáng ér chū zhī 。

  为您推荐:战国策·赵四·虞卿请赵王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签