战国策·苏子为赵合从说魏王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 12:43:03

  文言文之家为您整理战国策·苏子为赵合从说魏王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏子为赵合从说魏王注音版

  《 wéizhàocóngshuōwèiwáng 》
   wéizhàocóng , shuōwèiwángyuē :“ wángzhī , nányǒu鸿hónggōu 、 chén 、 nán , yǒu 、 yān 、 kūnyáng 、 shàolíng 、 yáng 、 xīn ; dōngyǒuhuái 、 yǐng 、  、 huáng 、 zhǔzǎo 、 hǎiyán 、 shū ; 西yǒuchángchéngzhījiè ; běiyǒuwài 、 juàn 、 yǎn 、 yàn 、 suānzǎo , fāngqiān 。 míngsuīxiǎo , ránértiánshè , céngsuǒchúniúzhī 。 rénmínzhīzhòng , chēzhīduō , xíngxiū , sānjūnzhīzhòng 。 chénqièliàozhī , wángzhīguóxiàchǔ 。 ránhéngrénmóuwáng , wàijiāoqiánglángzhīqín , qīntiānxià , yǒuguóhuàn , bèihuò 。 xiéqiángqínzhīshì , nèijiézhǔ , zuìguòzhě 。 qiěwèi , tiānxiàzhīqiángguó ; wáng , tiānxiàzhīxiánzhǔ 。 jīnnǎiyǒu西miànérshìqín , chēngdōngfān , zhùgōng , shòuguàndài , chūnqiū , chénqièwéiwáng媿kuìzhī 。

  “ chénwényuèwánggōujiànsànsānqiān , qínchāigānsuì ; wángsānqiānrén , chēsānbǎichéng , zhǎnzhòuzhī 。 shìzhòngzāi ? chéngnéngzhènwēi 。 jīnqièwénwángzhī , èrshíwàn , cāngtóuèrqiānwàn , fènèrshíwàn , shíwàn , chēliùbǎichéng , qiān 。 guòyuèwánggōujiàn 、 wángyuǎn 。 jīnnǎichénzhīshuō , érchénshìqín 。 shìqínxiàozhì , bīngwèiyòngérguókuī 。 fánqúnchénzhīyánshìqínzhě , jiējiānchén , fēizhōngchén 。 wéirénchén , zhǔzhīqiúwàijiāo , tōudànzhīgōngérhòu , gōngjiāérchéngmén , wàixiéqiángqínzhīshìnèijiézhǔ , qiú , yuànwángzhīshúcházhī 。
  “《 zhōushū 》 yuē :‘ miánmiánjué , mànmànnài ? háomáo , jiāngchéng 。 qiándìng , hòuyǒuhuàn 。 jiāngnàizhī ?’ wángchéngnéngtīngchén , liùguócóngqīn , zhuānxīnbìng, qiángqínzhīhuàn 。 zhàowáng使shǐ使shǐchénxiàn , fèngmíngyuē , zàiwángzhàozhī 。” wèiwángyuē :“ guǎrénxiào , wèichángdewénmíngjiào 。 jīnzhǔjūnzhàowángzhīzhàozhàozhī , jìngguócóng 。”

战国策·苏子为赵合从说魏王拼音版

  《 sū zǐ wéi zhào hé cóng shuō wèi wáng 》
   sū zǐ wéi zhào hé cóng , shuō wèi wáng yuē :“ dà wáng zhī dì , nán yǒu hóng gōu 、 chén 、 rǔ nán , yǒu xǔ 、 yān 、 kūn yáng 、 shào líng 、 wǔ yáng 、 xīn qī ; dōng yǒu huái 、 yǐng 、 yí 、 huáng 、 zhǔ zǎo 、 hǎi yán 、 wú shū ; xī yǒu cháng chéng zhī jiè ; běi yǒu hé wài 、 juàn 、 yǎn 、 yàn 、 suān zǎo , dì fāng qiān lǐ 。 dì míng suī xiǎo , rán ér lú tián wǔ shè , céng wú suǒ chú mù niú mǎ zhī dì 。 rén mín zhī zhòng , chē mǎ zhī duō , rì yè xíng bù xiū yǐ , wú yǐ yì yú sān jūn zhī zhòng 。 chén qiè liào zhī , dà wáng zhī guó bù xià yú chǔ 。 rán héng rén móu wáng , wài jiāo qiáng hǔ láng zhī qín , yǐ qīn tiān xià , zú yǒu guó huàn , bù bèi qí huò 。 fū xié qiáng qín zhī shì , yǐ nèi jié qí zhǔ , zuì wú guò cǐ zhě 。 qiě wèi , tiān xià zhī qiáng guó yě ; dà wáng , tiān xià zhī xián zhǔ yě 。 jīn nǎi yǒu yì xī miàn ér shì qín , chēng dōng fān , zhù dì gōng , shòu guàn dài , cí chūn qiū , chén qiè wéi dà wáng kuì zhī 。

  “ chén wén yuè wáng gōu jiàn yǐ sàn zú sān qiān , qín fū chāi yú gān suì ; wǔ wáng zú sān qiān rén , gé chē sān bǎi chéng , zhǎn zhòu yú mù zhī yě 。 qǐ qí shì zú zhòng zāi ? chéng néng zhèn qí wēi yě 。 jīn qiè wén dà wáng zhī zú , wǔ lì èr shí yú wàn , cāng tóu èr qiān wàn , fèn jī èr shí wàn , sī tú shí wàn , chē liù bǎi chéng , qí wǔ qiān pǐ 。 cǐ qí guò yuè wáng gōu jiàn 、 wǔ wáng yuǎn yǐ 。 jīn nǎi yú pì chén zhī shuō , ér yù chén shì qín 。 fū shì qín bì gē dì xiào zhì , gù bīng wèi yòng ér guó yǐ kuī yǐ 。 fán qún chén zhī yán shì qín zhě , jiē jiān chén , fēi zhōng chén yě 。 fū wéi rén chén , gē qí zhǔ zhī dì yǐ qiú wài jiāo , tōu qǔ yī dàn zhī gōng ér bù gù qí hòu , pò gōng jiā ér chéng sī mén , wài xié qiáng qín zhī shì yǐ nèi jié qí zhǔ , yǐ qiú gē dì , yuàn dà wáng zhī shú chá zhī yě 。
  “《 zhōu shū 》 yuē :‘ mián mián bù jué , màn màn nài hé ? háo máo bù bá , jiāng chéng fǔ kē 。 qián lǜ bù dìng , hòu yǒu dà huàn 。 jiāng nài zhī hé ?’ dà wáng chéng néng tīng chén , liù guó cóng qīn , zhuān xīn bìng lì , zé bì wú qiáng qín zhī huàn 。 gù bì yì zhào wáng shǐ shǐ chén xiàn yú jì , fèng míng yuē , zài dà wáng zhào zhī 。” wèi wáng yuē :“ guǎ rén bù xiào , wèi cháng de wén míng jiào 。 jīn zhǔ jūn yǐ zhào wáng zhī zhào zhào zhī , jìng yǐ guó cóng 。”

  为您推荐:战国策·魏一·苏子为赵合从说魏王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签