聊斋志异·狐入瓶拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-17 22:04:59

  文言文之家为您整理聊斋志异·狐入瓶拼音版、聊斋志异·狐入瓶注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·狐入瓶注音版

  《 píng 》
   wàncūnshíshìzhī , suì , huànzhī , érnéngqiǎn 。 fēihòuyǒupíng , měiwénwēnglái , zhédùnzhōng 。 kuīzhīshú , ànéryán 。  , cuàn 。 sāikǒu ; zhìzhōng , tántāngérfèizhī 。 píng , yuē :“ shèn ! èzuò 。”  。 hào , jiǔzhīshēng 。 sāiéryànzhī , máoduī , xuèshùdiǎnér 。

聊斋志异·狐入瓶拼音版

  《 hú rù píng 》
   wàn cūn shí shì zhī fù , suì yú hú , huàn zhī , ér bù néng qiǎn 。 fēi hòu yǒu píng , měi wén fù wēng lái , hú zhé dùn nì qí zhōng 。 fù kuī zhī shú , àn jì ér bù yán 。 yī rì , cuàn rù 。 fù jí yǐ xù sāi qí kǒu ; zhì fǔ zhōng , tán tāng ér fèi zhī 。 píng rè , hú hū yuē :“ rè shèn ! wù è zuò jù 。” fù bù yǔ 。 hào yì jí , jiǔ zhī wú shēng 。 bá sāi ér yàn zhī , máo yī duī , xuè shù diǎn ér yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异狐入瓶文言文翻译 聊斋志异狐入瓶寓意赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签