聊斋志异·伏狐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 21:06:34

  文言文之家为大家整理聊斋志异·伏狐拼音版、聊斋志异·伏狐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·伏狐注音版

  《  》
   tàishǐmǒuwéisuǒmèi , bìng 。 rángqióng , nǎijiǎguī , táo 。 tàishǐxíngércóngzhī ,  , suǒwéimóu 。 zhǐ涿zhuō , ménwàiyǒulíngyánnéng , tàishǐyánzhī 。 tóuyào , fángzhōngshù 。 lìng , jiāo , ruìdāng 。  , āiérqiúba, tīng , jìnyǒng 。 zhǎnzhuǎnyíngtuō , de 。 shíshēng , shìzhī , xiànxíngér 。
   xiāngmǒushēngzhě , yǒulàozhī , yánshēngpíngwèikuài 。 宿guǎnlín , yǒubēnfēiwèiér , xīnzhī, xīnránjiùxiázhī 。 jīnjiě , guànzhí 。 jīngtòng , shēngzhīrán , yīngtuōgōu , 穿chuānchuāngérchū 。 mǒuyóuwàngchuāngwàizuòxiáshēng , āihuànzhī , huí , érrán 。 zhēntǎozhīměngjiàng ! bǎngmén , wéi 。

聊斋志异·伏狐拼音版

  《 fú hú 》
   tài shǐ mǒu wéi hú suǒ mèi , bìng jí 。 fú ráng jì qióng , nǎi qǐ jiǎ guī , jì kě táo bì 。 tài shǐ xíng ér hú cóng zhī , dà jù , wú suǒ wéi móu 。 yī rì zhǐ yú zhuō , mén wài yǒu líng yī zì yán néng fú hú , tài shǐ yán zhī rù 。 tóu yǐ yào , zé fáng zhōng shù yě 。 cù lìng fú qì , rù yǔ hú jiāo , ruì bù kě dāng 。 hú bì yì , āi ér qiú ba , bù tīng , jìn yì yǒng 。 hú zhǎn zhuǎn yíng tuō , kǔ bù de qù 。 yí shí wú shēng , shì zhī , xiàn hú xíng ér bì yǐ 。
   xī yú xiāng mǒu shēng zhě , sù yǒu lào dú zhī mù , zì yán shēng píng wèi dé yī kuài yì 。 yè sù gū guǎn sì wú lín , hū yǒu bēn nǚ fēi wèi qǐ ér yǐ rù , xīn zhī qí hú , yì xīn rán lè jiù xiá zhī 。 jīn rú fǔ jiě , guàn gé zhí rù 。 hú jīng tòng , tí shēng zhī rán , rú yīng tuō gōu , chuān chuāng ér chū qù 。 mǒu yóu wàng chuāng wài zuò xiá nì shēng , āi huàn zhī , jì qí fù huí , ér yǐ jì rán yǐ 。 cǐ zhēn tǎo hú zhī měng jiàng yě ! yí bǎng mén qū hú , kě yǐ wéi yè 。

  为您推荐:聊斋志异伏狐原文及翻译 聊斋志异伏狐白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签