聊斋志异·孝子拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:32:36

  文言文之家为您整理聊斋志异·孝子拼音版、聊斋志异·孝子注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·孝子注音版

  《 xiào 》
   qīngzhōudōngxiāngshānzhīqián , yǒuzhōushùntíngzhě , shìzhìxiào 。 shēng , tòng rěn , zhòupínshēn 。 zhōujìnyào , zhìwàngqǐnshí 。 shùyuèquán , zhōuyōujiānwéi 。 mèng gàoyuē :“ làixiào 。 ránchuāngfēiréngāozhīnéng , láojiāo 。” xǐngér zhī 。 nǎi , dāoxiéròu : ròutuōluò , juéshèn 。 chányāo , xuèzhù 。 shìpēngròuchígāo , huànchù , tòngjiérándùnzhǐ 。 wèn :“ yàoérlíngxiào ?” zhōu guǐduìzhī 。 chuāngxún 。 zhōuměiyǎnchù , zizhī 。 quán , yǒuhénzhǎng 。 jiézhī , shǐdeqíng 。
   shǐshìyuē :“ kuīwéishāngshēngzhīshì , jūnguì 。 ránzhīshāngshēngzhīwéi xiàozāi ? xíngxīnzhīsuǒzhěér 。 yǒurénérzhīxiàozhīzhēn , yóuzàitiānrǎng 。 fèngjiàozhě , zhòngliángduō , xiázhāngbiǎo , chǎnyōumíngwēi , làichúráo 。”

聊斋志异·孝子拼音版

  《 xiào zǐ 》
   qīng zhōu dōng xiāng shān zhī qián , yǒu zhōu shùn tíng zhě , shì mǔ zhì xiào 。 mǔ gǔ shēng jù jū , tòng bù kě rěn , zhòu yè pín shēn 。 zhōu fǔ jī jìn yào , zhì wàng qǐn shí 。 shù yuè bù quán , zhōu yōu jiān wú yǐ wéi jì 。 mèng fù gào yuē :“ mǔ jí lài rǔ xiào 。 rán cǐ chuāng fēi rén gāo tú zhī bù néng yù , tú láo jiāo cè yě 。” xǐng ér yì zhī 。 nǎi qǐ , yǐ lì dāo gē xié ròu : ròu tuō luò , jué bù shèn kǔ 。 jí yǐ bù chán yāo jì , xuè yì bù zhù 。 yú shì pēng ròu chí gāo , fū mǔ huàn chù , tòng jié rán dùn zhǐ 。 mǔ xǐ wèn :“ hé yào ér líng xiào rú cǐ ?” zhōu guǐ duì zhī 。 mǔ chuāng xún yù 。 zhōu měi yǎn hù gē chù , jí qī zi yì bù zhī yě 。 jì quán , yǒu jù hén rú zhǎng 。 qī jié zhī , shǐ de qí qíng 。
   yì shǐ shì yuē :“ kuī gǔ wéi shāng shēng zhī shì , jūn zǐ bù guì 。 rán yú fū fù hé zhī shāng shēng zhī wéi bù xiào zāi ? yì xíng qí xīn zhī suǒ bù zì jǐ zhě ér yǐ 。 yǒu sī rén ér zhī xiào zǐ zhī zhēn , yóu zài tiān rǎng 。 sī fèng jiào zhě , zhòng wù liáng duō , wú xiá zhāng biǎo , zé chǎn yōu míng wēi , lài zī chú ráo 。”

  为您推荐:聊斋志异孝子文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签