战国策·齐人李伯见孝成王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 22:57:42

  文言文之家为您整理战国策·齐人李伯见孝成王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐人李伯见孝成王注音版

  《 rénjiànxiàochéngwáng 》
   rénjiànxiàochéngwáng 。 chéngwángshuōzhī , wéidàijùnshǒu 。 ér , réngàozhīfǎn 。 xiàochéngwángfāngkuì , zhuìshí 。  , gàozhězhì , xiàochéngwángyīng 。  , nǎi使shǐ使shǐzhěyán :“ bīngyàn , kǒngyànwéimíng , érbīngzhào , bīngbèi 。 jīnyàn 、  , chénqǐngyào , érduō 。” shìzhīhòu , wèixiàochéngwángcóngshìwàizhě , zhōngzhě 。

战国策·齐人李伯见孝成王拼音版

  《 qí rén lǐ bó jiàn xiào chéng wáng 》
   qí rén lǐ bó jiàn xiào chéng wáng 。 chéng wáng shuō zhī , yǐ wéi dài jùn shǒu 。 ér jū wú jǐ hé , rén gào zhī fǎn 。 xiào chéng wáng fāng kuì , bù zhuì shí 。 wú jǐ hé , gào zhě fù zhì , xiào chéng wáng bù yīng 。 yǐ , nǎi shǐ shǐ zhě yán :“ qí jǔ bīng jī yàn , kǒng qí yǐ jī yàn wéi míng , ér yǐ bīng xí zhào , gù fā bīng zì bèi 。 jīn yàn 、 qí yǐ hé , chén qǐng yào qí bì , ér dì kě duō gē 。” zì shì zhī hòu , wèi xiào chéng wáng cóng shì yú wài zhě , wú zì yí yú zhōng zhě 。

  为您推荐:战国策·赵三·齐人李伯见孝成王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签