聊斋志异·九山王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 21:31:29

 文言文之家为您整理聊斋志异·九山王拼音版、聊斋志异·九山王注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·九山王注音版

 《 jiǔshānwáng 》
  cáozhōuxìngzhě , zhūshēng 。 jiāráo 。 érzháishèn广guǎng ; shèhòuyǒuyuánshù , huāngzhìzhī 。  , yǒusǒuláishuō , chūzhíbǎijīn 。 wéi 。 sǒuyuē :“ qǐngshòuzhī , dànfán 。”  , shòuzhī , chān 。 yuè , cūnrénjiànjuànkǒujiā , fēnfēnshènhuǒ , gòngāndùnsuǒ , wènzhī 。
  shūzhī ; guīércházhī , bìngxiǎng 。 guòshù , sǒulái 。 qiěyún :“ xiàshùchén 。 shìshìdōucǎochuàng , zuòzào , wèixiáxiūzi 。 jīnqiǎnxiǎobèizuòshǔ , xìngchuí 。” cóngzhī 。 yuánzhōng , chuājiànshèhuáhǎo , zhǎnránxīn。 shì , chénshèfāng 。 jiǔdǐngfèilángxià , cháyānniǎochúzhōng 。 éérxíngjiǔjiànzhuàn , bèigānzhǐ 。 shíjiàntíngxiàshàoniánrén , wǎngláishènzhòng 。 yòuwénéryóngyóng , zhōngzuòxiàoshēng 。 jiārén , yǒushùshíbǎikǒu 。 xīnzhī 。 zhōngérguī , yīn怀huáishāxīn 。 měishì , shìxiāoliú , shùbǎijīn , ànyuánzhōngdàimǎn 。 zhòuhuǒzhī , yàngènxiāohàn , hēilíngzhī , fánchòuhuījìn ; dànwénmíngháodòngzhīshēng , cáoguōěr 。 shì , mǎn , jiāotóulànézhě , shèng 。 fāngyuèshìjiān , sǒuwàilái , yáncǎntòng , yuē :“ xiányuàn ; huāngyuánbàosuìbǎijīn , fēishǎo ; rěnsuìxiāngmiè ? cǎnzhīchóu , bàozhě !” 忿fènránér 。 zhìwéiyāng , érniánshǎoguài 。
  shíshùnzhìchūnián , shānzhōngqúndàoqiè , xiàowànrén , guānnéng 。 shēngjiākǒuduō , yōuluàn 。 shìcūnzhōngláixīngzhě , hào :“ nánshānwēng ”, yánrénjiù , leruò , míngzào 。 zhàozhìjiā , qiútuījiǎ 。 wēngèránjìng , yuē :“ zhēnzhǔ !” wénhài , wéiwàng 。 wēngzhèngróngyánzhī 。 xìnbànyān , nǎiyuē :“ yǒubáishǒushòumìngérzhě ?” wēngwèi :“ rán 。 wáng , lèiduō , shéishìshēngértiānzhě ?” shēnghuòzhī , qiánérqǐng 。 wēngrán “ lóng ” rèn 。 qǐngxiānbèijiǎzhòushùqiān 、 gōngshùqiānshì 。 rénzhīguī 。 wēngyuē :“ chénqǐngwéiwángliánzhūshān , shēnxiāngjié 。 使shǐhuāyánzhěwèiwángzhēntiān , shānzhōngshì , xiǎngyìng 。”  , qiǎnwēngxíng 。 cángqiāng , zàojiǎzhòu 。 wēngshùshǐhuán , yuē :“ jièwángwēi , jiāchénsāncùnshé , zhūshānyuànzhíbiān , cóngxià ” jiāxúnzhījiān , guǒguīmìngzhěshùqiānrén 。 shìbàiwēngwéijūnshī ; jiàndào , shècǎizhìruòlín ; shānzhà , shēngshìzhèndòng 。 jīnshuàibīngláitǎo , wēngzhǐhuīqúnkòu , zhī 。 lìng , gàoyǎn 。 yǎnbīngyuǎnshèérzhì , wēngyòukòujìn , bīngkuì , jiàngshìshāshāngzhěshènzhòng 。 shìzhèn , dǎngwàn , yīnwéi “ jiǔshānwáng ”。 wēnghuànshǎo , huìdōuzhōngjiějiāngnán , qiǎnyàocuànzhī 。 yóushì “ jiǔshānwáng ” zhīmíngzào 。 jiāwēngwéi “ guójiāngjūn ”。 gāoshāncháo , gōngrán , wéihuángpáozhījiā , zhǐ 。 dōngduó , fāngjiāngjìnjiǎo ; yòuyǎnbào, nǎijīngbīngshùqiān , liùdàowéiérjìn 。 jūnjīng , mǎnshān 。“ jiǔshānwáng ”  , zhàowēngmóuzhī , zhīsuǒwǎng 。“ jiǔshānwáng ” jiǒngshù , dēngshānérwàngyuē :“ jīnérzhīcháotíngzhīshì !” shān , bèiqín , zhī 。 shǐwēnglǎo , gàimièbào 。
  shǐshìyuē :“ rényōngzi , méntóu , chùdeshā ? shā , yóuzāi ? zhīmóuqiǎo 。 érrǎngzhǒngzhě , suīgàishēng ; shāzhīcán , fāngcùnyǒudàogēn , dechángméngérshīzhībào 。 jīnshìzhírénérgàozhīyuē :‘ wéitiān !’ wèiyǒuhàiérzǒuzhě 。 míngmíngdǎomièzhīwéi , éryóutīngzhī , ziwéi , yòuyún ? ránréntīngfěiyán , shǐwénzhīér , ér , yòuérxìn ; dàizhìshēnmíngyǔn , érshǐ , shuàilèi 。”

聊斋志异·九山王拼音版

 《 jiǔ shān wáng 》
  cáo zhōu lǐ xìng zhě , yì zhū shēng 。 jiā sù ráo 。 ér jū zhái gù bù shèn guǎng ; shè hòu yǒu yuán shù mǔ , huāng zhì zhī 。 yī rì , yǒu sǒu lái shuō wū , chū zhí bǎi jīn 。 lǐ yǐ wú wū wéi cí 。 sǒu yuē :“ qǐng shòu zhī , dàn wú fán lǜ 。” lǐ bù yù qí yì , gū shòu zhī , yǐ chān qí yì 。 yuè rì , cūn rén jiàn yú mǎ juàn kǒu rù lǐ jiā , fēn fēn shèn huǒ , gòng yí lǐ dì wú ān dùn suǒ , wèn zhī 。
  lǐ shū bù zì zhī ; guī ér chá zhī , bìng wú jì xiǎng 。 guò shù rì , sǒu hū lái yè 。 qiě yún :“ bì zì xià yǐ shù chén xī 。 shì shì dōu cǎo chuàng , qǐ lú zuò zào , wèi xiá yī xiū kè zi lǐ 。 jīn qiǎn xiǎo nǚ bèi zuò shǔ , xìng yī chuí gù 。” lǐ cóng zhī 。 zé rù yuán zhōng , chuā jiàn shè yǔ huá hǎo , zhǎn rán yī xīn 。 rù shì , chén shè fāng lì 。 jiǔ dǐng fèi yú láng xià , chá yān niǎo yú chú zhōng 。 é ér xíng jiǔ jiàn zhuàn , bèi jí gān zhǐ 。 shí jiàn tíng xià shào nián rén , wǎng lái shèn zhòng 。 yòu wén ér nǚ yóng yóng , mù zhōng zuò xiào yǔ shēng 。 jiā rén bì pú , sì yǒu shù shí bǎi kǒu 。 lǐ xīn zhī qí hú 。 xí zhōng ér guī , yīn huái shā xīn 。 měi rù shì , shì xiāo liú , jī shù bǎi jīn , àn bù yuán zhōng dài mǎn 。 zhòu huǒ zhī , yàn gèn xiāo hàn , rú hēi líng zhī , fán chòu huī mī bù kě jìn ; dàn wén míng tí háo dòng zhī shēng , cáo zá guō ěr 。 jì xī rù shì , zé sǐ hú mǎn dì , jiāo tóu làn é zhě , bù kě shèng jì 。 fāng yuè shì jiān , sǒu zì wài lái , yán sè cǎn tòng , zé lǐ yuē :“ sù wú xián yuàn ; huāng yuán bào suì bǎi jīn , fēi shǎo ; hé rěn suì xiāng zú miè ? cǐ qí cǎn zhī chóu , wú bù bào zhě !” fèn rán ér qù 。 yí qí zhì lì wéi yāng , ér nián yú wú shǎo guài yì 。
  shí shùn zhì chū nián , shān zhōng qún dào qiè fā , xiào jù wàn yú rén , guān mò néng bǔ 。 shēng yǐ jiā kǒu duō , rì yōu lí luàn 。 shì cūn zhōng lái yī xīng zhě , zì hào :“ nán shān wēng ”, yán rén tǐ jiù , le ruò mù dǔ , míng dà zào 。 lǐ zhào zhì jiā , qiú tuī jiǎ zǐ 。 wēng è rán qǐ jìng , yuē :“ cǐ zhēn zhǔ yě !” lǐ wén dà hài , yǐ wéi wàng 。 wēng zhèng róng gù yán zhī 。 lǐ yí xìn bàn yān , nǎi yuē :“ qǐ yǒu bái shǒu shòu mìng ér dì zhě hū ?” wēng wèi :“ bù rán 。 zì gǔ dì wáng , lèi duō qǐ yú pǐ fū , shéi shì shēng ér tiān zǐ zhě ?” shēng huò zhī , qián xí ér qǐng 。 wēng yì rán yǐ “ wò lóng ” zì rèn 。 qǐng xiān bèi jiǎ zhòu shù qiān jù 、 gōng nǔ shù qiān shì 。 lǐ lǜ rén mò zhī guī 。 wēng yuē :“ chén qǐng wéi dà wáng lián zhū shān , shēn xiāng jié 。 shǐ huā yán zhě wèi dà wáng zhēn tiān zǐ , shān zhōng shì zú , yí bì xiǎng yìng 。” lǐ xǐ , qiǎn wēng xíng 。 fā cáng qiāng , zào jiǎ zhòu 。 wēng shù rì shǐ huán , yuē :“ jiè dà wáng wēi fú , jiā chén sān cùn shé , zhū shān mò bù yuàn zhí biān dí , cóng xì xià ” jiā xún zhī jiān , guǒ guī mìng zhě shù qiān rén 。 yú shì bài wēng wéi jūn shī ; jiàn dà dào , shè cǎi zhì ruò lín ; jù shān lì zhà , shēng shì zhèn dòng 。 yì jīn shuài bīng lái tǎo , wēng zhǐ huī qún kòu , dà pò zhī 。 lìng jù , gào jí yú yǎn 。 yǎn bīng yuǎn shè ér zhì , wēng yòu fú kòu jìn jī , bīng dà kuì , jiàng shì shā shāng zhě shèn zhòng 。 shì yì zhèn , dǎng yǐ wàn jì , yīn zì lì wéi “ jiǔ shān wáng ”。 wēng huàn mǎ shǎo , huì dōu zhōng jiě mǎ fù jiāng nán , qiǎn yī lǚ yào lù cuàn qǔ zhī 。 yóu shì “ jiǔ shān wáng ” zhī míng dà zào 。 jiā wēng wéi “ hù guó dà jiāng jūn ”。 gāo wò shān cháo , gōng rán zì fù , yǐ wéi huáng páo zhī jiā , zhǐ rì kě sì yǐ 。 dōng fǔ yǐ duó mǎ gù , fāng jiāng jìn jiǎo ; yòu dé yǎn bào , nǎi fā jīng bīng shù qiān , yǔ liù dào hé wéi ér jìn 。 jūn lǚ jīng qí , mí mǎn shān gǔ 。“ jiǔ shān wáng ” dà jù , zhào wēng móu zhī , zé bù zhī suǒ wǎng 。“ jiǔ shān wáng ” jiǒng jí wú shù , dēng shān ér wàng yuē :“ jīn ér zhī cháo tíng zhī shì dà yǐ !” shān pò , bèi qín , qī nú lù zhī 。 shǐ wù wēng jí lǎo hú , gài yǐ zú miè bào lǐ yě 。
  yì shǐ shì yuē :“ fū rén yōng qī zi , bì mén kē tóu , hé chù de shā ? jí shā , yì hé yóu zú zāi ? hú zhī móu yì qiǎo yǐ 。 ér rǎng wú qí zhǒng zhě , suī gài bù shēng ; bǐ qí shā hú zhī cán , fāng cùn yǐ yǒu dào gēn , gù hú de cháng qí méng ér shī zhī bào 。 jīn shì zhí tú rén ér gào zhī yuē :‘ rǔ wéi tiān zǐ !’ wèi yǒu bù hài ér zǒu zhě 。 míng míng dǎo yǐ zú miè zhī wéi , ér yóu lè tīng zhī , qī zi wéi lù , yòu hé zú yún ? rán rén tīng fěi yán yě , shǐ wén zhī ér nù , jì ér yí , yòu jì ér xìn ; dài zhì shēn míng jù yǔn , ér shǐ wù qí wù yě , dà shuài lèi cǐ yǐ 。”

 为您推荐:聊斋志异九山王文言文翻译 聊斋志异九山王赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签