聊斋志异·细侯拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-30 01:28:54

  文言文之家为大家整理聊斋志异·细侯拼音版、聊斋志异·细侯注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·细侯注音版

  《 hóu 》
   chānghuàmǎnshēng , shèzhàngháng 。 ǒushèchánshì , jīnglínjiēxià , yǒuzhuìjiāntóu 。 yǎngshì , chúpíngshàng , yāo姿yàomiào , juézhùkuáng , shěnér 。 xúnzhī , zhīwéichānglóujiǎshìhóu 。 shēngjiàgāo , néngshìyuàn。 guīzhāimíngxiǎng , zhōngxiāozhěn 。 míng , wǎngtóu , xiāngjiàn , yánxiàoshènhuān , xīnzhì 。 tuōjiǎdàitóngrén , liǎnjīngān , xié , kuǎnqiàzhēnzhì 。 zhěnshàngkǒuzhànjuézèngzhīyún :“ gāotóngpánwèiyāng , chuángtóuxiǎoshèlánxiāng 。 xīnhuánmíngzhòngzhuāngfèng , xíngyúnmèngchǔwáng 。” hóurányuē :“ qièsuījiàn , měiyuàndetóngxīnérshìzhī 。 jūn, shìqièdāngjiāfǒu ?” shēngyuè , dīngníng , jiānxiāngyuē 。 hóuyuē :“ yínyǒngzhīshì , qièwèinán , měirénchù, xiàozuòshǒu , kǒngwèinéng便biànjiā , wèiguāntīngsuǒ 。 tǎngdexiāngcóng , xìngjiàoqiè 。” yīnwènshēng :“ jiātiánchǎn ?” yuē :“ báotiánbànqǐng , shùchuánér 。” hóuyuē :“ qièguījūnhòu , dāngchángxiāngshǒu , shèzhàngwéi 。 shíliáo , shízhǒngshǔ , zhījuàn , tàipíngzhīshuìyǒu 。 xiāngduì , jūnqièzhī , xiáshījiǔqiǎn , qiānhóuguì !” shēngyuē :“ qīngshēnjiàyuēduō ?” yuē :“ ǎotānzhì , néngyíng ? duōguòèrbǎijīn 。 hènqiè齿chǐzhì , zhīzhòngcái , zhéguī , suǒzhěduō 。 jūnnéngbànbǎijīn , guòfēisuǒ 。” shēngyuē :“ xiǎoshēngzhīluò , qīngsuǒzhī , bǎijīnnéngzhì , yǒutóngméngyǒulìngnán , xiāngjiànzhāo , yīndàoyuǎn , dànxíng 。 jīnwéiqīng , dāngwǎngmóuzhī 。 sānyuè , guī , xìngnàixiānghòu 。” hóuyuē :“ nuò 。” shēngguǎnnányóu , zhìlìngmiǎnguān , guàmínshè , huànnángkōng , néngwéi 。 shēngluònánfǎn , jiùzhōngshòuyān 。 sānnián , néngguī 。 ǒuchī ,  。 dōngwēngtòngziérsòngshī , yīnbèidǎilíng 。 xìngyǒuménrén , liánshīguò , shízhìkuì ,  。
   hóubiéshēng , ménjiāo 。 jiézhī , érzhìduó , tīngzhī 。 yǒuhóumíng , tuōméiǎo 。 zài , jìnzhí 。 hóu , jiǎfànnán , jìngzhēnshēnghào 。 shíjiāngjiě , jiǎjīndāngshì , 使shǐjiǔzhī 。 guīgàoǎoyún :“ shēng 。” hóuxìn 。 ǎoyuē :“ lùnmǎnshēng , zònghuò , cóngqióngcuòchuízhōng , jǐnéryànliángròu ?” hóuyuē :“ mǎnshēngsuīpín , qīng ; shǒuchuòshāng , chéngfēisuǒyuàn 。 qiědàozhīyán , píngxìn !” jiǎyòuzhuǎnzhǔshāng , jiǎzuòmǎnshēngjuémìngshūhóu , juéwàng 。 hóudeshū , zhāoāi , ǎoyuē :“ yòu , liáng 。 chéngrénèrsānnián , suǒbàoduō 。 yuàn , yòukěnjià , néngshēnghuó ?” hóude , suìjiàjiǎ 。 jiǎzānhuán , gōngfēngchǐ 。 nián , shēng 。
    , shēngdeménrén , zhāoxuěchū , shǐzhījiǎzhī 。 ránniànxián , fǎnyóu , ménrénzhùdeguī, wénhóujià , xīnshènchǔ , yīnsuǒ , tuōshìǎomàijiāngzhěhóu 。 hóubēi , fāngqiánduōduān , jiǎzhīguǐmóu 。 chéngjiǎchū , shābàozhōngér , xiésuǒyǒuguīmǎn ; fánjiǎjiāshì , suǒ 。 jiǎguī , sòngguān 。 guānyuánqíng , jìngzhìwèn 。  ! jìngzhòngguī , méngxīngǎi , shíjiā 。 ránshāziérxíng , wèimiǎntàirěn !

聊斋志异·细侯拼音版/strong>

  《 xì hóu 》
   chāng huà mǎn shēng , shè zhàng yú háng 。 ǒu shè chán shì , jīng lín jiē gé xià , hū yǒu lì ké zhuì jiān tóu 。 yǎng shì , yī chú jī píng gé shàng , yāo zī yào miào , bù jué zhù mù fā kuáng , jī fǔ shěn ér rù 。 xún zhī , zhī wéi chāng lóu jiǎ shì nǚ xì hóu yě 。 qí shēng jià pō gāo , zì gù bù néng shì yuàn 。 guī zhāi míng xiǎng , zhōng xiāo bù zhěn 。 míng rì , wǎng tóu yǐ cì , xiāng jiàn , yán xiào shèn huān , xīn zhì yì mí 。 tuō gù jiǎ dài tóng rén , liǎn jīn rú gān , xié yǐ fù nǚ , kuǎn qià zhēn zhì 。 jí zhěn shàng kǒu zhàn yī jué zèng zhī yún :“ gāo nì tóng pán yè wèi yāng , chuáng tóu xiǎo yǔ shè lán xiāng 。 xīn huán míng rì zhòng zhuāng fèng , wú fù xíng yún mèng chǔ wáng 。” xì hóu cù rán yuē :“ qiè suī wū jiàn , měi yuàn de tóng xīn ér shì zhī 。 jūn jì wú fù , shì qiè kě dāng jiā fǒu ?” shēng dà yuè , jí dīng níng , jiān xiāng yuē 。 xì hóu yì xǐ yuē :“ yín yǒng zhī shì , qiè zì wèi wú nán , měi yú wú rén chù , yù xiào zuò yī shǒu , kǒng wèi néng biàn jiā , wèi guān tīng suǒ jī 。 tǎng de xiāng cóng , xìng yǐ jiào qiè 。” yīn wèn shēng :“ jiā tián chǎn jǐ hé ?” dá yuē :“ báo tián bàn qǐng , pò wū shù chuán ér yǐ 。” xì hóu yuē :“ qiè guī jūn hòu , dāng cháng xiāng shǒu , wù fù shè zhàng wéi yě 。 sì shí mǔ liáo zú zì jǐ , shí mǔ kě yǐ zhǒng shǔ , zhī wǔ pǐ juàn , nà tài píng zhī shuì yǒu yú yǐ 。 bì hù xiāng duì , jūn dú qiè zhī , xiá zé shī jiǔ kě qiǎn , qiān hù hóu hé zú guì !” shēng yuē :“ qīng shēn jià yuē kě jǐ duō ?” yuē :“ yī ǎo tān zhì , hé néng yíng yě ? duō bù guò èr bǎi jīn zú yǐ 。 kě hèn qiè chǐ zhì , bù zhī zhòng zī cái , dé zhé guī mǔ , suǒ sī zhě qū qū wú duō 。 jūn néng bàn bǎi jīn , guò cǐ jí fēi suǒ lǜ 。” shēng yuē :“ xiǎo shēng zhī luò mò , qīng suǒ zhī yě , bǎi jīn hé néng zì zhì , yǒu tóng méng yǒu lìng yú hú nán , lǚ xiāng jiàn zhāo , pú yīn dào yuǎn , gù dàn yú xíng 。 jīn wéi qīng gù , dāng wǎng móu zhī 。 jì sān sì yuè , kě yǐ fù guī , xìng nài xiāng hòu 。” xì hóu yuē :“ nuò 。” shēng jí qì guǎn nán yóu , zhì zé lìng yǐ miǎn guān , yǐ guà wù jū mín shè , huàn náng kōng xū , bù néng wéi lǐ 。 shēng luò pò nán fǎn , jiù yì zhōng shòu tú yān 。 sān nián , mò néng guī 。 ǒu chī dì zǐ , dì zǐ zì nì sǐ 。 dōng wēng tòng zi ér sòng shī , yīn bèi dǎi líng yǔ 。 xìng yǒu tā mén rén , lián shī wú guò , shí zhì kuì yí , dé yǐ wú kǔ 。
   xì hóu zì bié shēng , dù mén bù jiāo yī kè 。 mǔ jié zhī gù , ér zhì bù kě duó , yì gū tīng zhī 。 yǒu fù gǔ mù xì hóu míng , tuō méi yú ǎo 。 wù zài bì dé , bù jìn zhí 。 xì hóu bù kě , jiǎ yǐ fù fàn yì hú nán , jìng zhēn shēng hào 。 shí yù yǐ jiāng jiě , jiǎ yǐ jīn lù dāng shì lì , shǐ jiǔ gù zhī 。 guī gào ǎo yún :“ shēng yǐ yǔ sǐ 。” xì hóu bù xìn 。 ǎo yuē :“ wú lùn mǎn shēng yǐ sǐ , zòng huò bù sǐ , yǔ qí cóng qióng cuò dà yǐ chuí bù zhōng yě , hé rú yī jǐn ér yàn liáng ròu hū ?” xì hóu yuē :“ mǎn shēng suī pín , qí gǔ qīng yě ; shǒu wò chuò shāng , chéng fēi suǒ yuàn 。 qiě dào lù zhī yán , hé zú píng xìn !” jiǎ yòu zhuǎn zhǔ tā shāng , jiǎ zuò mǎn shēng jué mìng shū jì xì hóu , yǐ jué qí wàng 。 xì hóu de shū , zhāo xī āi kū , ǎo yuē :“ wǒ zì yòu yú rǔ , fǔ yù liáng qú 。 rǔ chéng rén èr sān nián , suǒ dé bào rì yì wú duō 。 jì bù yuàn lì jí , yòu bù kěn jià , hé yǐ néng shēng huó ?” xì hóu bù de jǐ , suì jià jiǎ 。 jiǎ yī fú zān huán , gōng jǐ fēng chǐ 。 nián yú , shēng yī zǐ 。
   wú hé , shēng de mén rén lì , zhāo xuě chū yù , shǐ zhī jiǎ zhī gù jǐ yě 。 rán niàn sù wú xián xì , fǎn fù bù dé qí yóu , mén rén yì zhù zī fǔ de guī , jì wén xì hóu yǐ jià , xīn shèn jī chǔ , yīn yǐ suǒ kǔ , tuō shì ǎo mài jiāng zhě dá xì hóu 。 xì hóu dà bēi , fāng wù qián cǐ duō duān , xī jiǎ zhī guǐ móu 。 chéng jiǎ tā chū , shā bào zhōng ér , xié suǒ yǒu yǐ guī mǎn ; fán jiǎ jiā fú shì , yī wú suǒ qǔ 。 jiǎ guī , nù sòng yú guān 。 guān yuán qí qíng , jìng zhì bù wèn 。 xī ! pò jìng zhòng guī , méng xīn bù gǎi , yì shí kě jiā 。 rán bì shā zi ér xíng , wèi miǎn tài rěn yǐ !

  为您推荐:聊斋志异细侯文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签